Przepisy dotyczące przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przyznawane są nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej. Zasady przyznawania tych nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej.

Nagrody te przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych, osób fizycznych działających w obszarze pomocy społecznej oraz w kategorii zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2005 r. o pomocy społecznej.

Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

Informację wytworzył: 
Katarzyna Koryciak
Data wytworzenia informacji: 
3.01.2008
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Urszula Kurkiewicz