Odznaczenie państwowe za długoletnią służbę

W związku z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego  Wydział  Polityki  Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zorganizował w Westybulu  gmachu Urzędu W DNIU 19.11.2012r. spotkanie, podczas którego  wicewojewoda śląski Pan Piotr Spyra wręczył odznaczenia za długoletnią służbę wyróżniającym się pracownikom  pomocy społecznej. Wśród osób odznaczonych  znaleźli się również pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

W trakcie uroczystości odznaczenia otrzymały:

Pani Ewa Bromboszcz – odznaczona złotym medalem za długoletnią służbę.

Jest zatrudniona w strukturach pomocy społecznej od 1 września 1980. Jej rozwój zawodowy  ściśle jest związany z rozwojem pomocy społecznej w Katowicach Zatrudniona była  początkowo jako pracownik socjalny w Zespole Opieki Zdrowotnej, a po reformie struktur pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach. Od 1992 roku zatrudniona była na stanowisku Kierownika Terenowego Punktu Pomocy Społecznej, a od września 2006 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzięki jej pracy i zaangażowaniu możliwe było rozwinięcie i wprowadzenie obowiązujących do dziś standardów pracy socjalnej i rozwiązań  umożliwiających rozwój poradnictwa specjalistycznego. Dzięki nowatorskiemu podejściu i stałemu poszukiwaniu nowych rozwiązań  koordynuje rozwój nowoczesnych  instrumentów pracy socjalnej, realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych. Pod jej bezpośrednim nadzorem funkcjonowały w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej następujące projekty: latach 2008-2009 ,,Nowe Perspektywy" - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób zaburzeniami psychicznymi, ,,Ja Warn jeszcze pokaże" - aktywne wsparcie szkoleniowo -doradcze dla osób po 45 roku życia, pozostających bez pracy, ,,Klucz do kariery" - program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży w wieku 15-25 lat, w roku 2009 projekt ,,Równe Szanse" - program reintegracji zawodowej, Programy Centrum Aktywności i Lokalnej , mające na celu pobudzenia społeczności lokalnych w dzielnicach Katowic, w których występuje zagrożenia marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Załęże, Nikiszowiec, Szopienice) realizowane w ramach projektu systemowego ,,Damy radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” w latach 2008– 2013r.

Wspiera i inicjuje organizowanie imprez o charakterze integracyjnym, potrafi wpłynąć  pozytywnie na zaangażowanie organizacji pozarządowych i społeczności  lokalnej w różnego rodzaju przedsięwzięcia.

Łączenie przez Panią Ewę Bromboszcz doświadczenia zawodowego ze stałym poszukiwaniem nowych rozwiązań  przyczynia do poprawy jakości  życia mieszkańców Katowic. O  jej wzorowej postawie zawodowej świadczy fakt innowacyjnego podejścia i osobistego zaangażowania, które przejawia się między innymi aktywnym udziałem w pracy Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Katowice oraz w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pani Mariola Konarska-Meier – odznaczona srebnym medalem za długoletnią służbę.

Ogólny staż pracy  29 lat, zatrudniona w strukturach pomocy społecznej od 1 września 1983 roku, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniona 1 lipca 1990, początkowo jako pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny i od 1 lipca 1999 kierownik Centrum Rehabilitacji Społecznej. Jej działalność zawodowa ukierunkowana jest na pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi.

We wzorowy sposób  łączy bezpośrednie zaangażowanie w pomoc klientom potrzebującym specjalistycznej pomocy, wdrażaniem rozwiązań systemowych dotyczących wypracowywania kompleksowych rozwiązań  ułatwiających osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom funkcjonowanie w środowisku. Zorganizowała i kieruje do dziś jedną z pierwszych w skali kraju placówką - Centrum Rehabilitacji Społecznej wspierającą funkcjonowanie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi. Opracowuje i wdraża nowe programy i zadania, a także wypracowuje nowatorskie metody pracy z klientem korzystającym z usług CRS. Jest członkiem naukowej sekcji psychiatrii środowiskowej i rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowanym specjalistą, terapii środowiskowej. Jest pomysłodawcą  i autorem projektów współfinansowanych z EFS ,,Nowe Perspektywy" - program aktywizacji  zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, realizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach latach 2008-2009 oraz ,,Równe szanse-program reintegracji zawodowej przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi, realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach w latach 2010-2011 r.” Dzięki jej inwencji realizowany był w 2009 roku, współfinansowany przez MPiPS  program poprawy funkcjonowania w środowisku zamieszkania oraz wspierania zatrudnienia osób zaburzonych psychicznie", a w 2010 projekt „ Zapomnieć  o samotności - program oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Pani Liliana Krzywicka – odznaczona srebnym medalem za długoletnią służbę.

Ogólny staż 25 lat, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniona od 2 listopada 1995 roku, początkowo jako konsultant, a od 1 czerwca 2001 jako kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W pracy zawodowej wyróżnia  się  zaangażowaniem, opracowuje i  wdraża  nowe programy i zadania oraz tworzy nowatorskie metody z pracy z klientem korzystającym z usług OIK. Prowadzi szeroką działalność jako psycholog, socjolog, terapeuta w nurcie terapii krótkoterminowej koncentrowanej na rozwiązaniach. Kierowany przez nią  zespół  OIK został w ostatnich latach dwukrotnie wyróżniony w 2003 roku honorową odznaką Niebieskiej Linii ,,Złotym telefonem” za działanie na rzecz osób cierpiących z powodu przemocy w rodzinie oraz w 2009 wyróżnieniem w konkursie organizowanym przez Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” za udział w konkursie na pracę pisemną dotyczącą pracy metody Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przedmiotem tego opracowania była nowatorska metoda, którą opracowano w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Katowicach, na długo przed ustawowym wprowadzeniem obowiązku powoływania takich zespołów. Jest niekwestionowanym autorytetem w zakresie problematyki przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej, certyfikowanym specjalistą PARPA ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członkiem Rady Ekspertów Ogólnopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy PARPA .Często zapraszana jest doprowadzenia szkoleń z tej dziedziny, uczestniczy w licznych lokalnych, regionalnych i krajowych konferencjach i sympozjach. Oprócz prowadzonej działalności zawodowej na wzorową  ocenę  kandydata wpływa fakt niezwykłego osobistego angażowania się w problemy klientów  Ośrodka Interwencji Kryzysowej, jak również  gotowość niesienia pomocy wsytuacjach kryzysowych dla ofiar wypadków i ich rodzin np. podczas zawalenia się  Hali MTK w Katowicach w 2006roku i katastrofy w Kopalni ,,Wujek" w 2009 roku.

Pani Beata Flak – odznaczona brązowym medalem za długoletnią służbę.

Posiada 15 - letnie doświadczenie w pracy socjalnej. Przez 11 lat pracy w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej szczególnie wysoko oceniane było jej zaangażowania we wspieranie osób w trudnej sytuacji na rynku pracy. Od 4 lat pracuje w wyspecjalizowanych jednostkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach realizując na ponadprzeciętnie wysokim poziomie zadania związane z poradnictwem, rozwojem metodyki oraz inicjowaniem, koordynowaniem a także realizowaniem nowatorskich rozwiązań, przedsięwzięć i projektów. Przez cały okres zatrudnienia dbała o rozwój zawodowy angażując  się w rozwój nowych form pracy socjalnej oraz dbając o stale podnoszenie kwalifikacji poprzez udział  w szkoleniach i superwizjach. Ukończyła  studia  podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, uzyskała II stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego. W swojej pracy z niezwykłym zaangażowaniem propagowała działalność Ośrodka w środowisku lokalnym i ponadlokalnym ponadto m.in. w ramach współpracy z Policealną Szkołą  Pracowników Służb  Społecznych, Uniwersytetem III Wieku kilkakrotnie prowadziła prelekcje dla słuchaczy i studentów. Była autorką  wysoko ocenianych opracowań, analiz i raportów. Jest współautorką publikacji z zakresu pomocy społecznej, wielokrotnie występowała na konferencjach, seminariach, w tym międzynarodowych, kreując rozwiązania w obszarze pomocy społecznej. Pani Beata Flak to osoba szczególnie chętnie dzieląca się bogatym doświadczeniem z pozostałymi pracownikami, profesjonalnie wspierająca metodycznie kadry  pomocy społecznej w realizacji zadań (w oparciu m.in. o formułę superwizji, zespołów w konsultacyjnych, szkoleń  i warsztatów). W ramach swoich obowiązków od 2003 roku pełni  funkcję  kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej od 2008 roku do nadal pełni funkcję opiekuna prawnego. Współautorka i niezwykle sprawny koordynator i realizator, często nowatorskich programów i projektów nakierowanych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym współfinansowanych ze środków unijnych zarówno konkursowych jak i projektu systemowego. W ogromnej mierze dzięki zaangażowaniu Pani Beaty Flak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach mógł odnieść szereg sukcesów na polu aplikowania, sprawnej realizacji i skutecznego rozliczania licznych programów i projektów- znacząco  rozbudowując i  uzupełniając o nowatorskie instrumenty i narzędzia oferty  pomocowe, dla mieszkańców Katowic w trudnej sytuacji życiowej.

 

Informację wytworzył: 
Beata Flak
Data wytworzenia informacji: 
20.12.2012
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak