Informacja RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1 dalej: RODO) informuję, iż:

  1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Gliwicka 102, 40-855 Katowice. 
  2. We wszystkich sprawach związanych  z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem Państwa praw w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:daneosobowe@mops.katowice.pl, lub pod nr telefonu: 32 251 00 87 oraz za pośrednictwem elektronicznej skrytki ePUAP pod adresem:/f7s0tdv03y/skrytka
  3. Dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia postępowania administracyjnego, w przedmiocie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – na podstawie art.6 ust. 1 lit. C RODO w związku z art. 6b oraz art. 6d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  4. Powyższe dane będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe.
  5. Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
  7. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i obowiązek podania ich wynika z Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia danego wniosku.
Informację wytworzył: 
Dominika Hordyjewska-Nocoń
Data wytworzenia informacji: 
21.02.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Dominika Hordyjewska-Nocoń