Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO*, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z  informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych, w zakresie adresu poczty elektronicznej oraz innych danych podanych przez Państwa we wiadomościach przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.


KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem Państwa danych jest Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Gliwicka 102, 40-855 Katowice (dalej nazywany MZON)
Z Administratorem danych mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

 • listownie pod adresem MZON
 •  telefonicznie: 32 250 87 00
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, której adres dostępny jest na stronie internetowej MOPS.

W celu zapewnienia obsługi MZON, w szczególności administracyjnej i finansowej, współadministratorem przetwarzanych danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach (dalej nazywany MOPS) z którym można się skontaktować w następujący sposób:

 • listownie: ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
 • telefonicznie: 32 606 18 00


Z KIM MOGĄ SIĘ PAŃSTWO KONTAKTOWAĆ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRZETWARZANIA DANYCH?
Administratorzy wyznaczyli inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych:


W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać:

 • w celu wydania karty parkingowej, co jest obowiązkiem prawnym spoczywających na MZON wynikającym z ustawy Prawo o ruchu drogowym, w celach archiwalnych, kontrolnych w szczególności w celu realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na MZON zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Państwa dane będziemy przetwarzać również w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu współadministratorów, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznych.

Podanie danych przetwarzanych w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na współadministratorach jest obowiązkowe, a obowiązek ich podania wynika z wymienionych powyżej ustaw. 
Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych do podejmowania wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO*.


KOMU UDOSTĘPNIMY PAŃSTWA DANE?

 • Państwa dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność ich ujawnienia wynika z przepisów prawa, w szczególności odbiorcami którym mogą być ujawnione Państwa dane osobowych będą strony i uczestnicy postępowań. 
 • Dane mogą być ujawnione również podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną MZON lub MOPS. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Informacje o tych podmiotach dostępne są na stronie internetowej MOPS. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie MZON lub MOPS, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach. 
 • Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, w szczególności operatorzy pocztowi oraz podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych


JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE?
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy w której zostały one zebrane, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas wynikający z tej ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.


JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA?
Zgodnie z RODO* przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;  prawo do usunięcia swoich danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej oraz danych przetwarzanych w celu realizacji zadań realizowanych w interesie publicznym, przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, ze względu na Państwa szczególną sytuację.
Wniosek w sprawie skorzystania z powyższych praw prosimy składać korzystając z wzoru wniosku dostępnego na stronie internetowej MOPS. Wniosek mogą Państwo składać u dowolnego ze współadministratorów, którzy zgodnie z zawartym pomiędzy nimi porozumieniem, przekażą wniosek współadministratorowi odpowiedzialnemu za jego realizację.

Ponadto przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sposób podany na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych (serwis zewnętrzny)

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dostępne są na stronie internetowej MOPS lub udzieli ich pracownik MZON


*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2)
 

Informację wytworzył: 
Olga Gulec
Data wytworzenia informacji: 
29.06.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Marta Bugaj