„Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach – II etap”

Projekt „Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach – II etapma na celu rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców Katowic poprzez prowadzenie mieszkania treningowego i mieszkania chronionego, realizowanie usług asystenta rodziny, pedagoda oraz terapeuty.

Projekt skierowany jest do 135 osób - mieszkańców Katowic, w szczególności osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia, głównie z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności oraz rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi.

Zadania realizowane w ramach projektu:

Mieszkanie treningowe - działanie mające na celu zwiększenie samodzielności dorosłych osób  z niepełnosprawnością intelektualną.

Pobyt w mieszkaniu treningowym jest szansą na:

  • nabycie umiejętności praktycznych z zakresu organizacji i prowadzenia gospodarstwa domowego,
  • nabycie umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu współdziałania i współpracy, oraz umiejętność postępowania w sytuacjach konfliktowych,
  • integracja ze społecznością lokalną.

Wsparcie rodziny, poprzez zapewnienie dostępu do usług specjalistów, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb rodziny:

  • Asystent rodziny - celem działań asystentów będzie nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej przez rodziny objęte wsparciem.
  • Usługa terapeuty - celem terapii jest zmiana w obrębie sposobu tworzenia relacji z innymi ludźmi, postrzegania samego siebie, radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami i związanymi z nimi emocjami, czy też kryzysami osobistymi
  • Usługa pedagoga - celem usługi jest wspomaganie rodziców w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi.

Mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnościami - w ramach zadania utworzone zostanie nowe mieszkanie dla osób z niepełnosprawnościami. Z usługi pobytu w mieszkaniu chronionym będą mogły skorzystać osoby pełnoletnie, niepełnosprawne w szczególności z zaburzeniami psychicznymi i ze spektrum autyzmu. Usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu będą dotyczyć nauki, podtrzymania lub powstrzymania regresu maksymalnego osiągalnego dla danej osoby poziomu sprawności w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, utrzymania lub rozwijania kontaktów społecznych oraz pełnienia ról społecznych, pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowania czasu wolnego, z wykorzystaniem usług dostępnych w społeczności lokalnej.


Projekt „Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach – II etap” jest realizowany przez Miasto Katowice - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Realizacja projektu rozpoczęła się 01.01.2020 roku i potrwa do 31.12.2022 roku.

Wartość projektu: 2 897 310,00 zł

Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 462 713,50 zł

 


 

Koordynator projektu:

Klaudia Waliszak

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

Dział Projektów i Inicjatyw

ul. Francuska 70, Katowice

tel. 32 416 22 74, 501 242 440

e-mail: kwaliszak@mops.katowice.pl

Opiekun mieszkania treningowego

Hanna Foks - tel. 607 353 738

e-mail: hfoks@mops.katowice.pl

 

 

Informację wytworzył: 
Agnieszka Matusiak
Data wytworzenia informacji: 
17.04.2020
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Matusiak