Specjalistyczne usługi opiekuńcze pielęgnacyjne oraz psychologiczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów związanych z zaburzeniami psychicznymi i chcesz uzyskać pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych możesz zgłosić się do Terenowego Punktu Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach i złożyć wniosek o pomoc (DOC, 72 KB)

TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel. (32) 251 60 99

TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel. (32) 253 77 30

TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 , tel. (32) 258 07 09

TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel. (32) 353 02 78

TPPS nr 5 ul. Dębowa 16,  tel. (32) 254 70 61

TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel. (32) 209 00 23

TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel. (32) 252 56 35

TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel. (32) 206 15 68

TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel. (32) 255 35 67

TPPS nr 10 ul. Krakowska 138,  tel. (32) 256 80 39

Pracownicy socjalni przyjmują;

poniedziałek 14:00 - 17:00

wtorek - piątek: 8:00 - 10:00 (oprócz środy)

 

W przypadku osób bezdomnych należy zgłosić się w Dziale ds. Osób Bezdomnych, ul. Macieja 10

Pracownicy socjalni DBD przyjmują:

poniedziałek 8:00 - 13:00
wtorek - piątek: 8:00 - 12:00 (oprócz środy)

 

Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania prowadzona jest przez Terenowe Punkty Pomocy Społecznej.

Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie, elektronicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m. in. zaświadczenie o zarobkach odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

W ośrodku świadczone są dwa rodzaje usług specjalistycznych tj. pielęgnacyjne i psychologiczne.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze (pielęgnacyjne)

Na terenie miasta Katowice specjalistyczne usługi opiekuńcze (pielęgnacyjne) dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są przez firmę, z którą Ośrodek zawarł stosowną umowę.

 

Realizator specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pielęgnacyjnych)

Rodzaj usług Nazwa i adres Wykonawcy

Cena 1 godz. w zł

od 01.01.2024 r.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Miasto Katowice

Konsorcjum: Agencja Opiekuńczo-Medyczna i Handlowa  Sp. z o. o. oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnych oraz Im Samym „CONVIVERE”

40-126 Katowice, ul. Okrzei 6/16

37,60 zł w dni robocze

37,60 zł w dni wolne

 

Do zakresu świadczonych usług należy m.in.: pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi oraz pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia.

 

Wymagane dokumenty:

zaświadczenie lekarskie (PDF, 101,24 KB) o konieczności świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze (psychologiczne)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), a w szczególności:

  1. osób chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne),
  2. osób upośledzonych umysłowo
  3. osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym - z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

 

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. (serwis zewnętrzny) oraz późniejsze zmiany:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania powinny być przeznaczone głównie dla:

  1. osób zaburzonych psychicznie, nie kwalifikujących się w obecnym stanie zdrowia do korzystania z rehabilitacji w innych ośrodkach wsparcia,
  2. osób, które ze względu na ogólny stan zdrowia, znaczny stopień niepełnosprawności fizycznej, nie są w stanie korzystać z usług specjalistycznych poza miejscem zamieszkania.

W szczególnych przypadkach usługi specjalistyczne mogą być świadczone poza miejscem zamieszkania klienta, jeżeli celem podejmowanych działań jest wprowadzenie osoby zaburzonej psychicznie w środowisko lub ze względu na warunki domowe nie ma możliwości świadczenia usług w miejscu zamieszkania.

Realizator specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (psychologicznych):

Rodzaj usług Nazwa i adres Wykonawcy Cena 1 godz. w zł od dnia 01.03.2024 r.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Centrum Rehabilitacji Społecznej
i Poradnictwa Specjalistycznego w sprawach dot. Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

40-026 Katowice,
ul. Wojewódzka 23
96,33 zł w dni robocze

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

zaświadczenie psychologa (PDF, 70,64 KB)

zaświadczenie lekarza psychiatry  o konieczności korzystania z tego typu usług (PDF, 69,31 KB)

 

Zasady odpłatności specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

Zasady odpłatności określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. 

oraz późniejsze zmiany:

zmiana Dz. U. 2006 nr 134 poz. 943 (serwis zewnętrzny)
zmiana Dz.U. 2023 poz. 395 (serwis zewnętrzny)

 

Kalkulator odpłatności za korzystanie ze specjalistycznych usług opiekuńczych (psychologicznych i pielęgnacyjnych).

 

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
27.12.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka