Zryczałtowany dodatek energetyczny

Ważne!

Zgodnie z treścią art. 15 ustawy o dodatku osłonowym wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, złożone w okresie od dnia 04.01.2022 r. do 31.12.2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Jeśli masz problem z opłacaniem należności za energię elektryczną lub obawiasz się odłączenia dostaw energii do swojego mieszkania możesz ubiegać się o przyznanie dodatku energetycznego.

     W tym celu należy złożyć wniosek wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w Punkcie Obsługi Wniosków

 

Godziny przyjęć wniosków:

 • poniedziałek od 10:00 do 16:45 (przerwa od 12:45 do 13:00)
 •  wtorek-piątek od 9:30 do 14:30 (przerwa od 11:45 do 12:00)

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy pod numerem telefonu:

            32 251 00 87 wew. 100, 162.

W poniższych sekcjach strony możesz sprawdzić jakich musisz dokonać formalności aby uzyskać dodatek mieszkaniowy.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (serwis zewnętrzny)
 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (serwis zewnętrzny)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (serwis zewnętrzny)

Kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia?

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która:

 • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180),
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Od czego zależy wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego

     Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Wysokość limitu zużycia energii elektrycznej wynosi:

 • 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
 • 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
 • 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

     Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 11 kwietnia  2022 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. wynosi:

 • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 13,38 zł. miesięcznie,
 • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 18,58 zł. miesięcznie,
 • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 22,30 zł. miesięcznie.

     Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się od miesiąca złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

     Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

     Za zgodą odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej dodatek energetyczny może zostać wypłacony na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym zawarta jest umowa.

Wymagane dokumenty

Podstawowe dokumenty konieczne do dostarczenia:

Termin i sposób załatwienia

 • Postępowanie w sprawie przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.
 • Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 • Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (składa się je w Kancelarii Ośrodka, ul. Jagiellońska 17 parter, pokój numer 1
 • Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
 • INNE OPŁATY: brak

 

Ochrona danych osobowych- RODO

POUCZENIE W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO DODATKÓW ENERGETYCZNYCH

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu   Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż przysługują Pani/Panu niżej określone prawa.

Administratorem danych osobowych ujawnionych w formularzu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, ul. Jagiellońska 17,40-032 Katowice.  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem Pani/Panu praw w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: daneosobowe@mops.katowice.pl, lub pod nr telefonu: 32 251 00 87 oraz za pośrednictwem elektronicznej skrytki ePUAP pod adresem:  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/f7s0tdv03y

Numer telefonu jest przetwarzany w celu kontaktu w sprawach związanych ze złożonym wnioskiem. Pozostałe dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne. Wszystkie podane dane osobowe są przetwarzane w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych,
a także celu kontrolnym.

Dane konieczne do rozpatrzenia wniosku są zbierane i wykorzystywane przez Ośrodek dla prowadzonych postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych, w celu przyznania zryczałtowanego dodatku energetycznego

Pozyskiwane danych odbywa się poprzez złożenie poprzez osobę ubiegającą się o świadczenie wypełnionego wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego wraz z kopią umowy kompleksowej/ sprzedaży energii elektrycznej lub na podstawie pisemnej prośby klienta o wystąpienie przez Ośrodek w jej imieniu do zakładu energetycznego celem uzyskania informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

Powyższe dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania dodatku i niezwłocznie usunięte po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną MOPS. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Ośrodka, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach. Dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

W wypadku danych, których podstawą przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona zgoda, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, jeśli są błędne lub nieaktualne, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych dostarczonych administratorowi, których podstawą przetwarzania jest zgoda. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania

Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne. Podanie pozostałych danych jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne. Odmowa podania tych danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.

 

Informację wytworzył: 
Sandra Król
Data wytworzenia informacji: 
18.04.2024
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Karolina Guz