Ochrona danych osobowych – RODO informacje dla zarządcy budynku / osoby pobierającej należności za lokal mieszkalny.

      Informujemy, iż zarządca  budynku  albo  inna  osoba  uprawniona  do  pobierania należności  za  lokal  mieszkalny  zawiadamia  organ  przyznający  dodatek mieszkaniowy   o wystąpieniu  zaległości obejmujących pełne 2 miesiące, w terminie  14 dni od dnia wystąpienia tych zaległości. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokale mieszkalne zwraca  organowi  przyznającemu  dodatek mieszkaniowy  kwoty  dodatków wypłaconych za miesiące, w których występowały zaległości w tych opłatach. Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zwraca organowi te kwoty w terminie kolejnych 2 miesięcy, jeżeli gospodarstwo domowe, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy, nie uiści  zaległych  opłat  w terminie  miesiąca  od  powstania  obowiązku zawiadomienia  organu  o powstaniu zaległości. Jeżeli ryczałt na zakup opału był wypłacany zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności  za  lokal  mieszkalny,  na  których  spoczywa  obowiązek powiadamiania organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości  w opłatach,  zarządca  budynku  albo  inna  osoba  uprawniona  do pobierania należności za lokal mieszkalny zwraca także nienależnie wypłacony ryczałt.

Ponadto zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych w przypadku  niewykonania  obowiązku  zawiadomienia organu  przyznającego  dodatek  mieszkaniowy  o wystąpieniu  zaległości, organ  uprawniony  do  przyznania  dodatku mieszkaniowego nakłada w drodze decyzji na zarządcę budynku albo inną osobę  uprawnioną  do  pobierania  należności  za  lokal  mieszkalny  karę pieniężną w wysokości 500 zł.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Z administratorem danych można się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie: ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
  • telefonicznie: 32 606 18 00
  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP której adres dostępny jest na stronie internetowej MOPS.

KONTAKT Z INSPEKTREM OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE

Państwa dane osobowe w zakresie nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody w celu ułatwienia kontaktu i usprawnienia wymiany informacji.

Dane w zakresie nazwy, adresu, podpisu oraz nr konta bankowego są przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze, wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Dane takie jak informacja o wyrażeniu zgody będziemy przetwarzać również w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest wykazanie zgodnego z prawem przetwarzania danych.

OD KOGO POZYSKUJEMY DANE

Dane w zakresie nazwy i adresu pozyskujemy od osoby składającej wniosek o dodatek mieszkaniowy.

KOMU UDOSTĘPNIMY PAŃSTWA DANE

Dane mogą być  udostępnione osobom składającym wniosek o dodatek mieszkaniowy.

Dane mogą być udostępniane podmiotom kontrolnym, w szczególności Urzędowi Miasta Katowice.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, w szczególności operatorzy pocztowi oraz podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy obowiązek udostępniania wynika z przepisów prawa.

Dane mogą być również ujawniane podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną MOPS. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. W związku z wykorzystywanym oprogramowaniem i usługami, odbiorcą Państwa danych będzie Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond WA, USA 98052. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Ośrodka, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU

Państwa dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA

Przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do przeniesienia danych, w przypadku danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, przetwarzanych w systemach informatycznych;

Wniosek w sprawie skorzystania z powyższych praw prosimy składać korzystając z wzoru dotyczącego realizacji praw osoby, której dane osobowe dotyczą przetwarzania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach  

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W przypadku przetwarzania danych, którego podstawą jest wyrażona zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU

W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora przysługuje Państwu prawo wyrażenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sposób podany na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych (serwis zewnętrzny)

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

W związku z wykorzystaniem oprogramowania i usług dostarczanych przez Microsoft Corporation, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa, które nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Administrator zastosował zabezpieczenie prawne w postaci standardowych klauzul umownych, z którymi możecie się Państwo zapoznać na pod adresem dostępnym na stronie internetowej MOPS.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne. Odmowa ich podania uniemożliwi ich przetwarzanie w celu ułatwienia kontaktu i usprawnienia wymiany informacji

Podanie danych przetwarzanych w celu realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze jest obowiązkiem ustawowym. Obowiązek ich podania wynika z ustaw będących podstawą ich przetwarzania.

GDZIE ZNAJDĄ PAŃSTWO DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia znajdą Państwo na stronie internetowej MOPS  lub udzieli ich Państwu pracownik MOPS.

 

 

Informację wytworzył: 
Agnieszka Nowak
Data wytworzenia informacji: 
1.07.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Karolina Guz