Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

E-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

Adres skrytki ePUAP: /f7s0tdv03y/skrytka

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

24.05.2018: Nowe zasady ochrony danych osobowych

Od 25 maja 2018r. w Unii Europejskiej stosowane będą nowe zasady ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazywanego również „RODO”).

W związku z tym Ośrodek przygotował stronę internetową, na której możecie znaleźć Państwo informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w MOPS.

10.01.2018: OGŁOSZENIE - PRACA

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach nawiąże współpracę z lekarzami różnych specjalności (w szczególności lekarzem pediatrą, psychiatrą dziecięcym, okulistą, neurologiem, laryngologiem oraz kardiologiem) – zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.

31.07.2017: Realizacja Programu "Rodzina 500 plus"

Realizacja Programu "Rodzina 500 plus" w Katowicach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że prawo do świadczenia wychowawczego z rządowego Programu "Rodzina 500 plus" jest obecnie ustalane na okres świadczeniowy 2017/2018, trwający od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. 

 

Wnioski można składać w dowolnie wybrany przez siebie sposób:

26.05.2017: Telefon Zaufania

Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” prowadzi dla mieszkańców Katowic Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach-Szopienicach ul. Bednorza 22, w ramach którego działa:

  • Telefon Zaufania: 32/256-92-78

Codzienne dyżury w godzinach 15.00 do 7.00

Specjaliści:

poniedziałek, środa i czwartek od 15.00 do 19.00

Terapeuci i pracownicy wspierający:

codziennie od 15.00 do 7.00 z wyłączeniem dyżuru specjalistów.

 

22.05.2018: Ogłoszenie o pracę na stanowisko Instruktor Terapii Zajęciowej - umowa o pracę

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach

poszukuje pracownika na stanowisko - Instruktor Terapii Zajęciowej

  • umowa o pracę 0,75 etatu,
  • miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej „Przystań” Katowice, ul. Ks. Bpa Adamskiego 22
  • zatrudnienie od 01 czerwca 2018 r.,
  • warunki pracy i płacy do uzgodnienia.

18.04.2018: Rekrutacji uczestników do projektu Krótkookresowego pobytu dziennego dla osób niskofunkcjonujących i Krótkookresowego pobytu dziennego dla osób z autyzmem

Rekrutacji uczestników do Krótkookresowego pobytu dziennego dla osób
z autyzmem oraz Krótkookresowego pobytu dziennego dla osób niskofunkcjonujących
w ramach projektu „Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

18.04.2018: Spotkanie zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach projektu pn. „Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat".

23 marca br. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach projektu pn.  „Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat". Celem wydarzenia było podsumowanie działań i efektów projektu realizowanego przez WUP, a także promocja wolontariatu. W spotkaniu wzięli udział m. in. przedstawiciele Śląskiej Rady ds. Seniorów, organizacji wspierających wolontariat, Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz wolontariusze w wieku 50+. W trakcie spotkania reprezentanci różnych podmiotów zaangażowanych w organizację wolontariatu, w tym przedstawiciele tut.

5.03.2018: UWAGA! Zmiana rejonizacji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, iż z dniem 19 marca 2018 następuje zmiana rejonizacji ulic w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej nr 7 oraz w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej nr 1.

W celu uzyskania pomocy socjalnej w tym świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczeń 500 plus oraz dodatków mieszkaniowych przez mieszkańców ulic:

21.02.2018: Informacja dotycząca szkoleń dla nowo ustanawianych rodzin zastępczych spokrewnionych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że od marca 2018 roku rozpoczyna się I edycja szkolenia grupowego dla kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione i nowo ustanawianych rodzin zastępczych spokrewnionych. Na szkolenia zapraszamy kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione, którzy uzyskali pozytywną opinię Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie spełniania warunków koniecznych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz nowo ustanawiane rodziny zastępcze spokrewnione (dziadkowie bądź rodzeństwo dzieci umieszczanych w rodzinie zastępczej).

6.02.2018: Koordynacja świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego na terenie Unii Europejskiej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego, realizowane dotychczas przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, od stycznia 2018 roku są realizowane przez Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Adres:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Polityki Społecznej
ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice


Obsługa klientów: