Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

30.12.2016: Nowe świadczenie "Za życiem"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, iż od 02.01.2017 będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

14.02.2017: Informacja dotycząca szkoleń dla nowo ustanawianych rodzin zastępczych spokrewnionych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że od marca 2017 roku rozpoczyna się I tegoroczna edycja szkolenia grupowego dla nowo ustanawianych rodzin zastępczych spokrewnionych. Na szkolenia zapraszamy kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione, którzy uzyskali pozytywną opinię Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie spełniania warunków koniecznych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz nowo ustanawiane rodziny zastępcze spokrewnione (dziadkowie bądź rodzeństwo dzieci umieszczanych w rodzinie zastępczej).

12.01.2017: Spotkanie jasełkowo – kolędowe w ramach projektu pn. „Pomocna dłoń dla rodziny”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach organizuje spotkanie jasełkowo – kolędowe w ramach projektu pn. „Pomocna dłoń dla rodziny”, realizowanego w imieniu Miasta Katowice, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Spotkanie odbędzie się 12.01.2017r. o godzinie 16:00 w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” w Katowicach. W ramach imprezy planowane jest między innymi przedstawienie jasełkowe oraz konkurs kolęd, w których w rolę aktorów i wokalistów wcielą się dzieci z katowickich rodzin zastępczych. Imprezę uświetni występ chóru „Harmonia” z Mikołowa.

9.01.2017: ZŁY STAN JAKOŚCI POWIETRZA!

Przekroczenie średniodobowej wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu PM10 w powietrzu.

Jakość powietrza jest zła, osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy podatne na zanieczyszczenia powietrza powinny unikać wyjść na zewnątrz, pozostałe osoby powinny je ograniczyć do minimum, nie zalecane są aktywności na zewnątrz.

Zły stan jakości powietrza na terenie miasta Katowice obowiązuje do odwołania.

30.12.2016: Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, iż na podstawie Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego  od 1 stycznia 2017 roku wzrośnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 1406,00 zł miesięcznie.

 

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017(serwis zewnętrzny)

21.12.2016: Wyniki ponownego otwartego naboru partnerów do realizacji działań w dzielnicach Zawodzie i Janów-Nikiszowiec w ramach projektu: "Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – etap I"

Miasto Katowice (Lider projektu), działając przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach ogłasza wyniki ponownego otwartego naboru partnerów do realizacji działań w dzielnicach Zawodzie i Janów-Nikiszowiec  w ramach projektu: "Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – etap I" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).: 

6.12.2016: Konferencja „Ewolucja systemu wspierania rodziny – priorytety i wyzwania”

W dniu 1 grudnia 2016 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja „Ewolucja systemu wspierania rodziny – priorytety i wyzwania” organizowana przez Wydział Teologiczny UŚ przy współudziale Urzędu Miasta Katowice za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Oddział w Katowicach. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele świata nauki i władz miasta i województwa (m.in. Z-ca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Miasta Katowice, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego).

21.11.2016: OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW nr PI.0402.13.3.4.2016

Miasto Katowice (Lider projektu), działając przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, ponawia otwarty nabór partnerów do realizacji działań w dzielnicach Zawodzie i Janów-Nikiszowiec w ramach projektu  konkursowego pn.

3.11.2016: Wyniki otwartego naboru partnerów do projektu: "Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – etap I"

Miasto Katowice (Lider projektu), działając przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach ogłasza wyniki otwartego naboru partnerów do projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).:  Wzmocnienie systemu  wsparcia osob w wieku senioral

14.10.2016: Apel

Sekcja ds. Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach,  w  związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwraca się z prośbą  do wszystkich mieszkańców Katowic o zachowanie szczególnej czujności wobec zauważonych osób bezdomnych na klatkach,  korytarzach, w piwnicach, strychach oraz innego typu pomieszczeniach niemieszkalnych.

Prosimy o zgłaszanie informacji na temat osób wymagających pomocy do: