Informator dla Kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Uprawnienia Kombatanta lub osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego:

 1. Świadczenia pieniężne wypłacane z  emeryturą lub rentą:
  • dodatek kombatancki 
  • ryczałt energetyczny 
  • dodatek kompensacyjny 
 2. Ulgi taryfowe:
  • 50% przy przejazdach miejskimi środkami komunikacji miejskiej,
  • 51% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:
  • kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych  i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – na podstawie biletów jednorazowych,
  • kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych.
 3. Pierwszeństwo do środowiskowej  opieki socjalnej w miejscu zamieszkania.
 4. Pierwszeństwo do uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej.
 5. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej.
 6. Pierwszeństwo  do  korzystania  ze  świadczeń  opieki  zdrowotnej  oraz  usług   farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
 7. Korzystanie bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych.

 

POMOC PIENIĘŻNA

Kombatanci i ofiary represji wojennych i okresu powojennego, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji losowej,  materialnej czy zdrowotnej, mogą ubiegać się o przyznanie doraźnej lub okresowej pomocy  pieniężnej ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Co należy zrobić, aby otrzymać pomoc pieniężną z Urzędu do Spraw  Kombatantów i Osób Represjonowanych?

 1. Wypełnić wniosek, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu do Spraw   Kombatantów i Osób Represjonowanych www.kombatanci.gov.pl (serwis zewnętrzny)  (w zakładce uprawnienia > formularze) wniosek o pomoc okresową (DOC, 353 KB),lub wniosek o pomoc jednorazową (DOC, 455 KB).
 2. Dołączyć kopie dokumentów wymienionych we wniosku. Np.: dokument potwierdzający wysokość otrzymywanej renty lub emerytury, kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej, kopie faktur za leki lub leczenie, kopia zaświadczenia o stanie zdrowia,  kopia wypisu ze szpitala, kopie faktur za leki i leczenie, kopie rachunków dotyczących kosztów bieżącego utrzymania i inne dokumenty uzasadniające złożenie  wniosku.
 3. Wysłać pocztą wypełniony wniosek wraz z załącznikami na adres: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób  Represjonowanych,  ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach nie otrzymuje środków finansowych przewidzianych na wypłatę pomocy pieniężnej dla Kombatantów, dlatego wniosek wysyła się bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach oferuje pomoc przy wydrukowaniu wniosku, wypełnieniu wniosku i skompletowaniu niezbędnej dokumentacji.

 

W celu uzyskania pomocy przy  wypełnieniu wniosku a także świadczeń z ustawy o pomocy społecznej można zgłosić się do pracownika socjalnego Terenowego Punktu Pomocy Społecznej w Katowicach:

TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel.: (32) 251 60 99

TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel.: (32) 253 77 30

TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 , tel.: (32) 258 07 09

TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel.: (32) 353 02 78

TPPS nr 5 ul. Dębowa 16,  tel.: (32) 254 70 61

TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel.: (32) 209 00 23

TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel.: (32) 252 56 35

TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel.: (32) 206 15 68

TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel.: (32) 255 35 67

TPPS nr 10 ul. Krakowska 138,  tel.: (32) 256 80 39

 

Pracownicy socjalni przyjmują;

poniedziałek 14:00 - 17:00

wtorek - piątek: 8:00 - 10:00 (oprócz środy)

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (serwis zewnętrzny)

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
5.01.2024
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka