Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mops.katowice.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-11-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część dokumentów nie jest dostępnych cyfrowo, ponieważ zostały wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub zostały przekazane przed podmioty zewnętrzne i nie ma możliwości ingerencji w ich treść
 • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego
 • niektóre linki w treści zawierają fragment adresu URL
 • część filmów nie posiada napisów dla osób niesłyszących

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Radosław Rorbach, rrorbach@mops.katowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 25217-817 wew. 170. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek centrali Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Katowice ul. Jagiellońska 17

Do budynku prowadzą dwa poszerzone wejścia o szerokości min. 90 cm bezpośrednio od ulicy Jagiellońskiej oraz od podwórza przy ul. Jagiellońskiej. Do obu wejść prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.

Dział Informacji Ogólnej znajduje się na parterze w pierwszym pokoju po lewej stronie od wejścia od podwórza. Natomiast Dział do spraw Osób Niepełnosprawnych znajduje się w pierwszym pokoju od lewej strony w przyziemiu budynku, wejście bezpośrednio od ulicy Jagiellońskiej. Wejście do przyziemia, w którym znajduje się Dział ds. Osób Niepełnosprawnych wyposażone jest w dzwonek przywołujący. Piętra 2, 3 i 4 nie są dostępne dla osób na wózkach.

W budynku nie ma windy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie dysponuje miejscami parkingowymi wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Ośrodka nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Przed budynkiem oraz w środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących.

MOPS Katowice nie dysponuje środkami umożliwiającymi elektroniczną komunikację z tłumaczem języka migowego.

Osoby niesłyszące, które chcą skorzystać z usług tłumacza migowego w sprawach należących do kompetencji MOPS Katowice mogą udać się do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Rynek 1 na stanowisko informacji. W Biurze Obsługi Mieszkańców działa system tłumaczenia języka migowego on-line „toktutok”. Dzięki temu możliwe jest tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy, wykonywane przez tłumacza, w formie tłumaczenia rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego lub systemu językowo migowego, a osobą używającą języka polskiego fonicznego.

Budynek Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 1 Katowice ul. Andrzeja 10.

Do budynku prowadzi jedno wejście o szerokości min. 90 cm bezpośrednio od ulicy Andrzeja 10.

Sekretariat znajduje się na parterze w pierwszym pokoju po prawej stronie.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarz i pomieszczenia oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze. W budynku nie ma windy.

Wejście do budynku jest z poziomu terenu i nie wymaga użycia platformy czy pochylni.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie dysponuje miejscami parkingowymi wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Ośrodka nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Przed budynkiem oraz jego środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących.

MOPS Katowice nie dysponuje środkami umożliwiającymi elektroniczną komunikację z tłumaczem języka migowego.

Osoby niesłyszące, które chcą skorzystać z usług tłumacza migowego w sprawach należących do kompetencji MOPS Katowice mogą udać się do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Rynek 1 na stanowisko informacji. W Biurze Obsługi Mieszkańców działa system tłumaczenia języka migowego on-line „toktutok”. Dzięki temu możliwe jest tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy, wykonywane przez tłumacza, w formie tłumaczenia rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego lub systemu językowo migowego, a osobą używającą języka polskiego fonicznego.

Budynek Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 2 Katowice ul. Warszawska 42.

Do budynku prowadzi jedno wejście o szerokości min. 90 cm bezpośrednio od ulicy Warszawskiej. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków (pochylnia).

Budynek jest wykorzystywany jako lokal wyborczy oraz punkt Darmowych Porad Prawnych po godzinach pracy ośrodka.

Sekretariat znajduje się na parterze w pierwszym pokoju po prawej stronie.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarz i pomieszczenia oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze. Piętro 1 nie są dostępne dla osób na wózkach. W budynku nie ma windy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie dysponuje miejscami parkingowymi wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych aczkolwiek pod obiekt można podjechać samochodem wykorzystując zamykany szlaban i drogę wewnętrzną.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Ośrodka nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Przed budynkiem oraz jego środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących.

MOPS Katowice nie dysponuje środkami umożliwiającymi elektroniczną komunikację z tłumaczem języka migowego.

Osoby niesłyszące, które chcą skorzystać z usług tłumacza migowego w sprawach należących do kompetencji MOPS Katowice mogą udać się do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Rynek 1 na stanowisko informacji. W Biurze Obsługi Mieszkańców działa system tłumaczenia języka migowego on-line „toktutok”. Dzięki temu możliwe jest tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy, wykonywane przez tłumacza, w formie tłumaczenia rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego lub systemu językowo migowego, a osobą używającą języka polskiego fonicznego.

Budynek Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 3 Katowice ul. M.Oblatów 24.

W budynku mieszczą się Terenowy Punkt Pomocy Społecznej Nr 3 oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 6.

Do budynku prowadzą dwa poszerzone wejścia o szerokości min. 90 cm bezpośrednio od ulicy M. Oblatów 24 (wejście do Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 6) oraz od tyłu budynku (wejście do Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 3). Wejście do Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 6jest z poziomu terenu, natomiast przy wejściu do Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 3 znajdują się schody oraz podjazdy dla wózków.

W części dla TPPS 3 znajduje się winda, która umożliwia wjazd osobom na wózkach na pierwszą kondygnację.

Budynek jest wykorzystywany dla świadczenia Darmowych Porad Prawnych po godzinach pracy ośrodka.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarz i pomieszczenia oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje miejscami parkingowymi wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Ośrodka nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Przed budynkiem oraz jego środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących.

MOPS Katowice nie dysponuje środkami umożliwiającymi elektroniczną komunikację z tłumaczem języka migowego.

Osoby niesłyszące, które chcą skorzystać z usług tłumacza migowego w sprawach należących do kompetencji MOPS Katowice mogą udać się do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Rynek 1 na stanowisko informacji. W Biurze Obsługi Mieszkańców działa system tłumaczenia języka migowego on-line „toktutok”. Dzięki temu możliwe jest tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy, wykonywane przez tłumacza, w formie tłumaczenia rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego lub systemu językowo migowego, a osobą używającą języka polskiego fonicznego.

 Budynek Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 4 Katowice ul. Gliwicka 96.

Do budynku prowadzi poszerzone wejście o szerokości min. 90 cm z tyłu budynku. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.

Sekretariat znajduje się na parterze na wprost wejścia głównego.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarz i pomieszczenia oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze. W budynku nie ma windy. Pomieszczenia Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 4 znajdują się na parterze budynku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie dysponuje miejscami parkingowymi wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Ośrodka nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Przed budynkiem oraz jego środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących.

MOPS Katowice nie dysponuje środkami umożliwiającymi elektroniczną komunikację z tłumaczem języka migowego.

Osoby niesłyszące, które chcą skorzystać z usług tłumacza migowego w sprawach należących do kompetencji MOPS Katowice mogą udać się do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Rynek 1 na stanowisko informacji. W Biurze Obsługi Mieszkańców działa system tłumaczenia języka migowego on-line „toktutok”. Dzięki temu możliwe jest tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy, wykonywane przez tłumacza, w formie tłumaczenia rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego lub systemu językowo migowego, a osobą używającą języka polskiego fonicznego.

Budynek Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 5 Katowice ul. Dębowa 16c.

Do budynku prowadzą dwa poszerzone wejścia o szerokości min. 90 cm bezpośrednio od podwórza. Do jednego z wejść prowadzi podjazd dla wózków, natomiast drugie wejście jest z poziomu terenu.

Budynek jest wykorzystywany dla świadczenia Darmowych Porad Prawnych po godzinach pracy ośrodka.

Dla osób na wózkach dostępne jest korytarz, sekretariat (pierwsze pomieszczenie po prawej stronie), pomieszczenia oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze. Piętro 1 nie są dostępne dla osób na wózkach. W budynku nie ma windy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje miejscami parkingowymi wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Ośrodka nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Przed budynkiem oraz jego środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących.

MOPS Katowice nie dysponuje środkami umożliwiającymi elektroniczną komunikację z tłumaczem języka migowego.

Osoby niesłyszące, które chcą skorzystać z usług tłumacza migowego w sprawach należących do kompetencji MOPS Katowice mogą udać się do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Rynek 1 na stanowisko informacji. W Biurze Obsługi Mieszkańców działa system tłumaczenia języka migowego on-line „toktutok”. Dzięki temu możliwe jest tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy, wykonywane przez tłumacza, w formie tłumaczenia rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego lub systemu językowo migowego, a osobą używającą języka polskiego fonicznego.

Budynek Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 6 Katowice ul. Czecha 2.

W budynku mieszczą się Trenowy Punkt Pomocy Społecznej Nr 6, Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1, Świetlica Specjalistyczna Nr 5, Środowiskowy Klub Młodzieżowy Nr 3.

Do budynku prowadzą trzy poszerzone wejścia o szerokości min. 90 cm bezpośrednio od ulicy Czecha:

 • wejście główne, do którego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków,
 • dwa wejścia dodatkowe do Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 1, do których prowadzą schody.

W budynku znajduje się winda, która umożliwia wjazd osobom na wózkach na wszystkie kondygnacje.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarz i pomieszczenia oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje miejscami parkingowymi wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Ośrodka nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Przed budynkiem oraz jego środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących.

MOPS Katowice nie dysponuje środkami umożliwiającymi elektroniczną komunikację z tłumaczem języka migowego.

Osoby niesłyszące, które chcą skorzystać z usług tłumacza migowego w sprawach należących do kompetencji MOPS Katowice mogą udać się do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Rynek 1 na stanowisko informacji. W Biurze Obsługi Mieszkańców działa system tłumaczenia języka migowego on-line „toktutok”. Dzięki temu możliwe jest tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy, wykonywane przez tłumacza, w formie tłumaczenia rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego lub systemu językowo migowego, a osobą używającą języka polskiego fonicznego.

Budynek Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 7 Katowice ul. Świdnicka 35a.

W budynku mieszczą się Trenowy Punkt Pomocy Społecznej Nr 7, Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 5, Świetlica Specjalistyczna Nr 4, Biuro Świetlic Środowiskowych, Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Asystenci Rodziny.

Do budynku prowadzą trzy poszerzone wejścia o szerokości min. 90 cm bezpośrednio od ulicy Świdnickiej. Do każdego z wejść prowadzi podjazd do wózków.

W obiekcie znajduje się winda.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarz i pomieszczenia oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie dysponuje miejscami parkingowymi wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Ośrodka nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Przed budynkiem oraz jego środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących.

MOPS Katowice nie dysponuje środkami umożliwiającymi elektroniczną komunikację z tłumaczem języka migowego.

Osoby niesłyszące, które chcą skorzystać z usług tłumacza migowego w sprawach należących do kompetencji MOPS Katowice mogą udać się do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Rynek 1 na stanowisko informacji. W Biurze Obsługi Mieszkańców działa system tłumaczenia języka migowego on-line „toktutok”. Dzięki temu możliwe jest tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy, wykonywane przez tłumacza, w formie tłumaczenia rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego lub systemu językowo migowego, a osobą używającą języka polskiego fonicznego.

Budynek Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 8 Katowice ul. Łętowskiego 6a.

W budynku mieszczą się Terenowy Punkt Pomocy Społecznej Nr 8 oraz dwa mieszkania chronione.

Do budynku prowadzą poszerzone wejścia o szerokości min. 90 cm bezpośrednio od ulicy Łętowskiego, z jednej strony dwa wejścia do Terenowego Punktu Pomocy Społecznej Nr 8 i jednego z mieszkań z poziomu terenu oraz drugie wejście do mieszkań chronionych, przy którym znajdują się schody oraz winda zewnętrzna.

Sekretariat Terenowego Punktu Pomocy Społecznej Nr 8 znajduje się na parterze w drugim pokoju po lewej stronie.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarz i pomieszczenia oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie dysponuje miejscami parkingowymi wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych natomiast w bardzo bliskiej odległości od obiektu są dwa miejsca oznaczone do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Ośrodka nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Przed budynkiem oraz jego środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących.

MOPS Katowice nie dysponuje środkami umożliwiającymi elektroniczną komunikację z tłumaczem języka migowego.

Osoby niesłyszące, które chcą skorzystać z usług tłumacza migowego w sprawach należących do kompetencji MOPS Katowice mogą udać się do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Rynek 1 na stanowisko informacji. W Biurze Obsługi Mieszkańców działa system tłumaczenia języka migowego on-line „toktutok”. Dzięki temu możliwe jest tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy, wykonywane przez tłumacza, w formie tłumaczenia rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego lub systemu językowo migowego, a osobą używającą języka polskiego fonicznego.

Budynek Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 9 i 10 Katowice ul. Krakowska 138.

W budynku mieszczą się Terenowy Punkt Pomocy Społecznej Nr 9 i 10, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, Środowiskowy Klub Młodzieżowy Nr 2.

Do budynku prowadzą dwa wejścia o szerokości min. 90 cm bezpośrednio od ulicy Krakowskiej, z których jedno jest z podjazdem do wózków.

W budynku znajduje się winda, która umożliwia przemieszczanie się po sześciu kondygnacjach.

Budynek jest wykorzystywany dla świadczenia Darmowych Porad Prawnych po godzinach pracy ośrodka.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarz i pomieszczenia na każdej kondygnacji a toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje miejscami parkingowymi wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Ośrodka nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Przed budynkiem oraz jego środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących.

MOPS Katowice nie dysponuje środkami umożliwiającymi elektroniczną komunikację z tłumaczem języka migowego.

Osoby niesłyszące, które chcą skorzystać z usług tłumacza migowego w sprawach należących do kompetencji MOPS Katowice mogą udać się do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Rynek 1 na stanowisko informacji. W Biurze Obsługi Mieszkańców działa system tłumaczenia języka migowego on-line „toktutok”. Dzięki temu możliwe jest tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy, wykonywane przez tłumacza, w formie tłumaczenia rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego lub systemu językowo migowego, a osobą używającą języka polskiego fonicznego.

Budynek Centrum Poradnictwa Specjalistycznego oraz Działu ds. Osób Bezdomnych Katowice ul. Morcinka 19a.

Do budynku prowadzą trzy wejścia o szerokości min. 90 cm bezpośrednio od ul. Morcinka :

 • dwa wejścia z poziomu terenu do Działu ds. Osób Bezdomnych,
 • jedno wejście główne, którym można się dostać do fundacji Gniazdo (parter) oraz do Centrum Poradnictwa Specjalistycznego (1 piętro).

Budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych.

MOPS Katowice nie dysponuje środkami umożliwiającymi elektroniczną komunikację
z tłumaczem języka migowego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Ośrodka nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Przed budynkiem oraz jego środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących.

MOPS Katowice nie dysponuje środkami umożliwiającymi elektroniczną komunikację z tłumaczem języka migowego.

Osoby niesłyszące, które chcą skorzystać z usług tłumacza migowego w sprawach należących do kompetencji MOPS Katowice mogą udać się do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Rynek 1 na stanowisko informacji. W Biurze Obsługi Mieszkańców działa system tłumaczenia języka migowego on-line „toktutok”. Dzięki temu możliwe jest tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy, wykonywane przez tłumacza, w formie tłumaczenia rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego lub systemu językowo migowego, a osobą używającą języka polskiego fonicznego.

Budynek Dziennych Domów Pomocy Społecznej dla Niskofunkcjonujących Osób z Niepełnosprawnością oraz Osób z Autyzmem Katowice ul. Francuska 43.

Do budynku prowadzą dwa wejścia bezpośrednio od ulicy Francuskiej (nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, po schodach) oraz od podwórza bezpośrednio z poziomu terenu (poszerzone wejście o szerokości min. 90 cm przystosowane dla osób niepełnosprawnych).

Informacja ogólna znajduje się na parterze.

Budynek posiada windę (z piktogramami oraz z komunikatami głosowymi), dzięki czemu można przemieszczać się między pięcioma kondygnacjami.

Budynek, korytarze oraz toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje dwoma miejscami parkingowymi wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Ośrodka nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Przed budynkiem oraz jego środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących.

MOPS Katowice nie dysponuje środkami umożliwiającymi elektroniczną komunikację z tłumaczem języka migowego.

Osoby niesłyszące, które chcą skorzystać z usług tłumacza migowego w sprawach należących do kompetencji MOPS Katowice mogą udać się do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Rynek 1 na stanowisko informacji. W Biurze Obsługi Mieszkańców działa system tłumaczenia języka migowego on-line „toktutok”. Dzięki temu możliwe jest tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy, wykonywane przez tłumacza, w formie tłumaczenia rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego lub systemu językowo migowego, a osobą używającą języka polskiego fonicznego.

Budynek Schroniska dla Bezdomnych Kobiet Katowice ul. Orkana 7a.

W budynku mieszczą się Schronisko dla Bezdomnych Kobiet, Świetlica Specjalistyczna nr 1 oraz Środowiskowy Klub Młodzieżowy Nr 1.

Wejście do budynku od strony Świetlicy Specjalistycznej nr 1 oraz Środowiskowego Klubu Młodzieżowego Nr 1 jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (pochylnia), a szerokość wejścia wynosi min. 90cm. Do części obiektu od strony Schroniska dla Bezdomnych Kobiet prowadzą dwa wejścia, z których główne nie jest przystosowane do osób niepełnosprawnych, natomiast drugie wejście jest z poziomu terenu.

W części budynku należącej do Schroniska dla Bezdomnych Kobiet informacja ogólna znajduje się na parterze.

Budynek nie posiada windy.

Budynek, korytarze oraz toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (parter).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje swoim parkingiem.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Ośrodka nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Przed budynkiem oraz jego środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących.

MOPS Katowice nie dysponuje środkami umożliwiającymi elektroniczną komunikację z tłumaczem języka migowego.

Osoby niesłyszące, które chcą skorzystać z usług tłumacza migowego w sprawach należących do kompetencji MOPS Katowice mogą udać się do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Rynek 1 na stanowisko informacji. W Biurze Obsługi Mieszkańców działa system tłumaczenia języka migowego on-line „toktutok”. Dzięki temu możliwe jest tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy, wykonywane przez tłumacza, w formie tłumaczenia rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego lub systemu językowo migowego, a osobą używającą języka polskiego fonicznego.

Budynek Ośrodka Interwencji Kryzysowej Katowice ul. Mikołowska 13a

Do budynku prowadzi jedno wejście z poziomu terenu, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacja ogólna znajduje się na parterze. Piętro 1 nie są dostępne dla osób na wózkach.

Budynek nie posiada windy.

Budynek, korytarze oraz toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Ośrodka nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Przed budynkiem oraz jego środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących.

MOPS Katowice nie dysponuje środkami umożliwiającymi elektroniczną komunikację z tłumaczem języka migowego.

Osoby niesłyszące, które chcą skorzystać z usług tłumacza migowego w sprawach należących do kompetencji MOPS Katowice mogą udać się do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Rynek 1 na stanowisko informacji. W Biurze Obsługi Mieszkańców działa system tłumaczenia języka migowego on-line „toktutok”. Dzięki temu możliwe jest tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy, wykonywane przez tłumacza, w formie tłumaczenia rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego lub systemu językowo migowego, a osobą używającą języka polskiego fonicznego.

Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Katowice ul. Gliwicka 74a

Do budynku prowadzą cztery wejścia (Świetlica Specjalistyczna nr 3, Mieszkanie Chronione, Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr7 oraz Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2).

Informacja ogólna znajduje się na parterze.

Budynek nie posiada windy. Wejścia do budynku są szerokie (min.90 cm) natomiast same dojścia nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych (schody, stromy podjazd)

Wąskie korytarze w budynku mogą stanowić problem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Ośrodka nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Przed budynkiem oraz jego środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących.

MOPS Katowice nie dysponuje środkami umożliwiającymi elektroniczną komunikację z tłumaczem języka migowego.

Osoby niesłyszące, które chcą skorzystać z usług tłumacza migowego w sprawach należących do kompetencji MOPS Katowice mogą udać się do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Rynek 1 na stanowisko informacji. W Biurze Obsługi Mieszkańców działa system tłumaczenia języka migowego on-line „toktutok”. Dzięki temu możliwe jest tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy, wykonywane przez tłumacza, w formie tłumaczenia rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego lub systemu językowo migowego, a osobą używającą języka polskiego fonicznego.

Budynek Centrum Rehabilitacji Społecznej Katowice ul. Kilińskiego 19

Do budynku prowadzi jedno wejście nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych – budynek jest administrowany przez KZGM Katowice.

Lokal zajmowany przez Centrum Rehabilitacji Społecznej znajduje się na parterze.

Budynek nie posiada windy.

Budynek, korytarze oraz toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Ośrodka nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Przed budynkiem oraz jego środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących.

MOPS Katowice nie dysponuje środkami umożliwiającymi elektroniczną komunikację z tłumaczem języka migowego.

Osoby niesłyszące, które chcą skorzystać z usług tłumacza migowego w sprawach należących do kompetencji MOPS Katowice mogą udać się do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Rynek 1 na stanowisko informacji. W Biurze Obsługi Mieszkańców działa system tłumaczenia języka migowego on-line „toktutok”. Dzięki temu możliwe jest tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy, wykonywane przez tłumacza, w formie tłumaczenia rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego lub systemu językowo migowego, a osobą używającą języka polskiego fonicznego.

Budynek Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Katowice ul. Gliwicka 102

Do budynku prowadzą dwa wejścia z czego jedno bezpośrednio od ulicy Gliwickiej (nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, po schodach) oraz drugie od podwórza bezpośrednio z poziomu terenu (poszerzone wejście o szerokości min. 90 cm przystosowane dla osób niepełnosprawnych) – budynek jest administrowany przez KZGM Katowice.

Budynek nie posiada windy.

Budynek, korytarze oraz toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Ośrodka nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Przed budynkiem oraz jego środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących.

MOPS Katowice nie dysponuje środkami umożliwiającymi elektroniczną komunikację z tłumaczem języka migowego.

Osoby niesłyszące, które chcą skorzystać z usług tłumacza migowego w sprawach należących do kompetencji MOPS Katowice mogą udać się do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Rynek 1 na stanowisko informacji. W Biurze Obsługi Mieszkańców działa system tłumaczenia języka migowego on-line „toktutok”. Dzięki temu możliwe jest tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy, wykonywane przez tłumacza, w formie tłumaczenia rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego lub systemu językowo migowego, a osobą używającą języka polskiego fonicznego.

Budynek Urzędu Miasta Katowice ul. Francuska 70

Do budynku prowadzi wejście bezpośrednio od ulicy Francuskiej 70 (poszerzone wejście o szerokości min. 90 cm przystosowane dla osób niepełnosprawnych) – budynek jest administrowany przez Urząd Miasta Katowice, a znajdują się w nim następujące działy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej :

 • Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (Vp., IXp.),
 • Dział Obsługi Administracyjnej (IXp.),
 • Dział Dodatków Mieszkaniowych (XIIIp.),          
 • Dział Projektów i Inicjatyw (XIIIp.).

Budynek posiada trzy windy, które zawierają oznaczenia w alfabecie Brailla.

Budynek, korytarze oraz toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Ośrodka nie ma pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem oraz jego środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących.

MOPS Katowice nie dysponuje środkami umożliwiającymi elektroniczną komunikację z tłumaczem języka migowego.

Osoby niesłyszące, które chcą skorzystać z usług tłumacza migowego w sprawach należących do kompetencji MOPS Katowice mogą udać się do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Rynek 1 na stanowisko informacji. W Biurze Obsługi Mieszkańców działa system tłumaczenia języka migowego on-line „toktutok”. Dzięki temu możliwe jest tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy, wykonywane przez tłumacza, w formie tłumaczenia rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego lub systemu językowo migowego, a osobą używającą języka polskiego fonicznego.

Budynek PI ul. Bednorza 14

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze po schodach bezpośrednio od ulicy Bednorza oraz drugie szerokie min. 90 cm od podwórza wyposażone w windę.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarz i pomieszczenia oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Dział Informacji Ogólnej znajduje się na parterze w pierwszym pokoju po lewej stronie od wejścia od podwórza.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie dysponuje miejscami parkingowymi wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Ośrodka nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Przed budynkiem oraz w środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących.

MOPS Katowice nie dysponuje środkami umożliwiającymi elektroniczną komunikację z tłumaczem języka migowego.

Osoby niesłyszące, które chcą skorzystać z usług tłumacza migowego w sprawach należących do kompetencji MOPS Katowice mogą udać się do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Rynek 1 na stanowisko informacji. W Biurze Obsługi Mieszkańców działa system tłumaczenia języka migowego on-line „toktutok”. Dzięki temu możliwe jest tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy, wykonywane przez tłumacza, w formie tłumaczenia rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego lub systemu językowo migowego, a osobą używającą języka polskiego fonicznego.

Budynek PI ul. Markiefki 64

Do budynku prowadzi jedno wejście o szerokości min. 90 cm bezpośrednio od ulicy podwórza.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarz i pomieszczenia oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze. W budynku nie ma windy.

Wejście do budynku jest z poziomu terenu i nie wymaga użycia platformy czy pochylni.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie dysponuje miejscami parkingowymi wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Ośrodka nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Przed budynkiem oraz jego środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących.

MOPS Katowice nie dysponuje środkami umożliwiającymi elektroniczną komunikację z tłumaczem języka migowego.

Osoby niesłyszące, które chcą skorzystać z usług tłumacza migowego w sprawach należących do kompetencji MOPS Katowice mogą udać się do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Rynek 1 na stanowisko informacji. W Biurze Obsługi Mieszkańców działa system tłumaczenia języka migowego on-line „toktutok”. Dzięki temu możliwe jest tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy, wykonywane przez tłumacza, w formie tłumaczenia rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego lub systemu językowo migowego, a osobą używającą języka polskiego fonicznego.

Budynek PI ul. Markiefki 68

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze po schodach bezpośrednio od ulicy Żogały oraz drugie szerokie min. 90 cm od podwórza wyposażone w podjazd dla wózków (pochylnia).

Dla osób na wózkach dostępne są korytarz i pomieszczenia oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze. W budynku nie ma windy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie dysponuje miejscami parkingowymi wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Ośrodka nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Przed budynkiem oraz jego środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących.

MOPS Katowice nie dysponuje środkami umożliwiającymi elektroniczną komunikację z tłumaczem języka migowego.

Osoby niesłyszące, które chcą skorzystać z usług tłumacza migowego w sprawach należących do kompetencji MOPS Katowice mogą udać się do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Rynek 1 na stanowisko informacji. W Biurze Obsługi Mieszkańców działa system tłumaczenia języka migowego on-line „toktutok”. Dzięki temu możliwe jest tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy, wykonywane przez tłumacza, w formie tłumaczenia rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego lub systemu językowo migowego, a osobą używającą języka polskiego fonicznego.

Budynek PI ul. Kotlarza 10b

Do budynku prowadzi jedno wejście o szerokości min. 90 cm bezpośrednio od ulicy podwórza.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarz i pomieszczenia oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze. W budynku nie ma windy.

Wejście do budynku jest z poziomu terenu i nie wymaga użycia platformy czy pochylni.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie dysponuje miejscami parkingowymi wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Ośrodka nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Przed budynkiem oraz jego środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących.

MOPS Katowice nie dysponuje środkami umożliwiającymi elektroniczną komunikację z tłumaczem języka migowego.

Osoby niesłyszące, które chcą skorzystać z usług tłumacza migowego w sprawach należących do kompetencji MOPS Katowice mogą udać się do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Rynek 1 na stanowisko informacji. W Biurze Obsługi Mieszkańców działa system tłumaczenia języka migowego on-line „toktutok”. Dzięki temu możliwe jest tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy, wykonywane przez tłumacza, w formie tłumaczenia rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego lub systemu językowo migowego, a osobą używającą języka polskiego fonicznego.

Informację wytworzył: 
Radosław Rorbach, Robert Reguła
Data wytworzenia informacji: 
30.03.2020
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Bożena Szeja, Sebastian Holewik