Bezpłatne porady prawne udzielane na terenie Katowic

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Udziela porad z zakresu:

 • Prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Zabezpieczenia społecznego
 • Ochrony praw lokatorów

 

Terenowe Punkty Pomocy Społecznej  (TPPS) - porady są udzielane po uprzednim umówieniu terminu w sekretariacie TPPS:

 • TPPS1, ul. Andrzeja 10, telefon 32 251 60 99
 • TPPS2, ul. Warszawska 42, telefon 32 253 77 30
 • TPPS3, ul. Oblatów 24, telefon 32 258 07 09
 • TPPS4, ul. Gliwicka 96, telefon 32 353 02 75
 • TPPS5, ul. Dębowa 16c, telefon  32 254 70 61
 • TPPS6, ul. Czecha 2, telefon 32 209 00 23
 • TPPS7, ul. Świdnicka 35, telefon 32 252 56 35
 • TPPS8, ul. Łętowskiego 6a, telefon 32 206 15 68
 • TPPS9, ul. Krakowska 138, telefon 32 255 35 67
 • TPPS10, ul. Krakowska 138, telefon 32 256 80 39
 • Sekcja ds. Osób Bezdomnych (SBD), ul. Morcinka 19a telefon 32 251 43 87, środa w godzinach od 9:00 do 12:00

 

MIEJSKA IZBA WYTRZEŹWIEŃ I OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB UZALEZNIONYCH OD ALKOHOLU W KATOWICACH

ul. Macieja 10, Katowice

poradnictwo umawiane telefonicznie (32) 351-07-81

Zakres udzielanych porad prawnych:

 • Prawo rodzinne
 • Ochrona przed przemocą w rodzinie
 • Regulacje prawne dotyczące uzależnień

 

STOWARZYSZENIE IM. MARII NIEPOKALANEJ NA RZECZ POMOCY DZIEWCZĘTOM I KOBIETOM

ul. Krasińskiego 21, Katowice

poradnictwo umawiane telefonicznie pod nr:  (32) 255-38-69 lub mailowo: biuro@po-moc.pl

Zakres udzielanych porad prawnych:

 • Prawo karne:
  • poradnictwo z zakresu prawa materialnego i procesowego
  • korespondencja z organami prowadzącymi dochodzenie lub śledztwo
 • Prawo cywilne:
  • poradnictwo z zakresu prawa zobowiązań
  • poradnictwo z zakresu postępowania nieprocesowego
  • poradnictwo z zakresu postępowań nakazowych i upominawczych
 • Prawo rodzinne:
  • poradnictwo i sporządzanie pozwów i pism procesowych w sprawach rozwodowych i separacyjnych
  • poradnictwo i sporządzanie pozwów i pism procesowych w sprawach alimentacyjnych
  • poradnictwo w zakresie rozdzielności majątkowej
 • Prawo ubezpieczeń:
  • poradnictwo z zakresu spraw emerytalno – rentowych
  • sporządzanie odwołań i pism procesowych w sprawach związanych z odwołaniami od decyzji ZUS-u
 • Poradnictwo z zakresu prawa pracy
 • Poradnictwo – wraz ze sporządzaniem pism, wniosków i skarg – w postępowaniu z zakresu egzekucji administracyjnej i sądowej
 • Prawo lokalowe i ochrona praw lokatorów:
  • sprawy dotyczące uzyskania lub odzyskania tytułu prawnego do lokalu
  • poradnictwo z zakresu spraw dotyczących praw i obowiązków właścicieli, najemców, podnajemców itp.

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES

ul. Kościuszki 46, Katowice

poradnictwo obywatelskie realizowane jest wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej SPES (serwis zewnętrzny).

Zakres świadczonych usług:

 • Poradnictwo obywatelskie, rodzinne  i socjalne (w uzasadnionych wypadkach pomoc prawna o charakterze przedprocesowym) w sprawach dotyczących dostępu do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rentowych, świadczeń opiekuńczych w związku z niepełnosprawnością (m.in. świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny), orzecznictwa o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji oraz innych form wsparcia i zabezpieczenia przed administracją rządową i samorządową ważnych potrzeb życiowych osób najuboższych i osób niepełnosprawnych.

 

STUDENCKA PORADNIA PRAWNA

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

40-007 Katowice, ul. Bankowa 11b

Poradnictwo jest zawieszane w okresie od 25 maja do 12 października ze względu na sesję egzaminacyjną i wakacje

tel. (fax): 32 359 14 22

e-mail: spp@us.edu.pl 

Porady prawne udzielane są w ramach sekcji:

cywilnej, karnej, administracyjnej, ochrony praw zwierząt, prawa pracy

 

FUNDACJA JESTEŚMY DLA WAS

Ewangelickie Centrum Diakonijne "Słoneczna Kraina", przy Parafii Ewangelicko- Augsburgskiej w Katowicach,

ul. Dudy Gracza 6, Katowice

telefon: 516 305 718

punkt czynny od pon. – pt. od 8.00 – 15.00

czwartki od 13.00 – 20.00

telefon całodobowy w sytuacjach kryzysowych: 690 467 178

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonym przestępstwem

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest także udzielana na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

 Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 • nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Szczegółowe informacje o adresach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Katowic znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (serwis zewnętrzny).

 

                                                                                 

 

 

Informację wytworzył: 
Katarzyna Szeffer
Data wytworzenia informacji: 
16.04.2015
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Katarzyna Szeffer