Czyste Powietrze/Ciepłe Mieszkanie - zaświadczenia

Program Czyste Powietrze/Ciepłe Mieszkanie - wydawanie zaświadczeń.

Jeżeli ubiegasz się o podwyższone dofinansowanie do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania przedsięwzięcia niskoemisyjnego w ramach programów Czyste Powietrze lub Ciepłe Mieszkanie konieczne jest dołączenie zaświadczenia, które potwierdzi wysokość dochodu w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego.
Zaświadczenia dla osób mających miejsce zamieszkania w Katowicach wydawane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 7 w pokoju nr 119, I piętro.

Wzór wniosku o wydania zaświadczenia celem przyznania dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” lub "Ciepłe Mieszkanie" (PDF, 408 KB)

 

Zachęcamy beneficjentów programu Czyste Powietrze i  Ciepłe Mieszkanie do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia za pośrednictwem
portalu ePuap(serwis zewnętrzny) z wykorzystaniem powyższego formularza 
(dołącz pobrany i wypełniony formularz wniosku lub skan wniosku i podpisz pismo Profilem Zaufanym(serwis zewnętrzny))

W przypadku elektronicznego złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, dokument zostanie wydany w formie elektronicznej i przesłany na konto ePuap, o ile wnioskodawca nie wskaże innej formy odbioru dokumentu.

Procedura postępowania o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość przeciętnego dochodu na członka gospodarstwa domowego.

Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego dla wniosków złożonych od 1 sierpnia 2023 roku podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022. Weryfikacja dochodów członków gospodarstwa domowego następuje przy użyciu systemów teleinformatycznych Emp@tia, za pośrednictwem których pozyskiwane są dane o dochodach osiąganych w danym roku kalendarzowym rozliczonych na zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny):

  1. Oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego osiągniętych w roku 2022, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)
  2. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2022 (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)

Ważne!

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Katowicach, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Dochód podlegający odliczeniu:

Alimenty świadczone na rzecz innych osób w danym roku kalendarzowym należy potwierdzić w pkt.  4.1 wniosku o żądaniu wydania zaświadczenia.

UWAGA! Zaświadczenie z MOPS nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o dofinansowanie do przedsięwzięcia niskoemisyjnego. 

Dane kontaktowe:

  • Informacje w sprawie wydawanych zaświadczeń do programów Czyste Powietrze i Ciepłe Mieszkanie udzielane są przez pracowników Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach pod nr tel. 32 606 18 24 oraz adresem e-mail: dpi@mops.katowice.pl;
  • Informacje w sprawie warunków dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze udzielane są w Miejskim Centrum Energii przy ul. Młyńskiej 2 w Katowicach pod nr tel. 32 259-32-85 oraz adresem e-mail: mce@katowice.eu.
  • Informacje w sprawie warunków  dofinansowania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie udzielane są w Biurze Obsługi Mieszkańca ul. Rynek 1 w Katowicach pod nr tel. 32 259-35-18 oraz adresem e-mail: cieple.mieszkanie@katowice.eu.

Podstawa prawna:

Informację wytworzył: 
Edyta Wojtyga
Data wytworzenia informacji: 
25.08.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek