Projekt „Niebieski Parasol – program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych” realizowany w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.

Projekt „Niebieski Parasol – program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych”

realizowany w ramach Programu „Sprawiedliwość”,

finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.

 

Fundusz Małych Grantów  2

Rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych

OPERATOR PROGRAMU: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Strategii i Funduszy Europejskich

 

Miasto Katowice od marca 2023 r. rozpoczęło realizację  projektu:

„Niebieski Parasol – program ochrony przed przemocą dla osób starszych
i niepełnosprawnych”

 (Blue Umbrella – violence protection program for elderly and people with disabilities)

Realizatorem Projektu w imieniu miasta Katowice jest

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

Cel projektu:

      Celem projektu "Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych" jest  podniesienie poziomu wiedzy, zwiększenie świadomości i kształtowanie postaw wobec zjawiska przemocy wobec osób starszych i osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych, interwencyjnych i pomocowych w tym zakresie.  Projekt realizowany jest na terenie miasta Katowice.

 

Termin realizacji projektu:

          Projekt jest realizowany w okresie od  marca 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

 

Wartość projektu: 113 396,00 zł (100% dofinansowania).

 

Adresaci projektu:

          Projekt adresowany jest do następujących grup odbiorców:

  1. Osób starszych i osób z niepełnosprawnościami - mieszkańców Katowic,
  2. Rodzin i opiekunów osób starszych i osób z niepełnosprawnościami,
  3. Przedstawicieli służb i instytucji: pracowników socjalnych, członków grup roboczych realizujących zadania w ramach procedury Niebieskie Karty, policjantów,
  4. Pracowników dziennych domów pomocy społecznej.   

Rezultaty projektu:

    Głównym oczekiwanym rezultatem projektu jest uruchomienie osobistych zasobów osób starszych i osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin w radzeniu sobie z sytuacją przemocy. Podejmowane działania w ramach projektu przyczynią się do podniesienia świadomości społecznej i wspierania osób starszych, osób z niepełnosprawnościami zagrożonych lub doświadczających przemocy w rodzinie.

 

Planowane działania:

         W ramach projektu planuje się następujące działania:

  • spotkania edukacyjno – informacyjne w formie warsztatowej  dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, które  wpłyną na wzrost wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie należących do grupy szczególnego ryzyka.
  • szkolenia  dla przedstawicieli służb i instytucji oraz seminaria (rozpoczynające projekt i podsumowujące), które przyczynią się do  wzrostu kompetencji profesjonalistów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.
  • spotkania informacyjno-edukacyjne dla osób z otoczenia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, które wpłyną na zwiększenie wiedzy i poznanie sposobów radzenia sobie w opiece nad osobami starszymi i osobami z niepełnoprawnościami przez ich opiekunów i rodziny.

Załączniki:

Plakat (pdf, 418 KB)

Ulotka (pdf, 733 KB)

Fundusze norweskie i fundusze EOG (serwis zewnętrzny)

Seminarium "Niebieski Parasol - czyli rzecz o ochronie przed przemocą osób starszych i osób z niepełnosprawnością" (pdf 96,45 KB)

Seminarium podsumowujące projekt "Niebieski Parasol - czyli rzecz o ochronie przed przemocą osób starszych i osób z niepełnosprawnościami" (pdf, 140 KB)

Informację wytworzył: 
Artur Zazula
Data wytworzenia informacji: 
25.03.2024
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Monika Żańczak