Dodatki mieszkaniowe - Ochrona danych osobowych- RODO

 

POUCZENIE W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu   Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż przysługują Pani/Panu niżej określone prawa.

Administratorem danych osobowych ujawnionych w formularzu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice.  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem Pani/Panu praw w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: daneosobowe@mops.katowice.pl, lub pod nr telefonu: 32 606 18 00 oraz  za pośrednictwem elektronicznej skrzynki ePUAP(serwis zewnętrzny)

Numer telefonu jest przetwarzany w celu kontaktu w sprawach związanych ze złożonym wnioskiem. Pozostałe dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Wszystkie podane dane osobowe są przetwarzane w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także celu kontrolnym.

Dane konieczne do rozpatrzenia wniosku są zbierane i wykorzystywane przez Ośrodek dla prowadzonych postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych, w celu przyznania dodatku mieszkaniowego. Pozyskiwane danych odbywa się poprzez złożenie poprzez osobę ubiegającą się o świadczenie wypełnionego wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o wysokości dochodów lub na podstawie pisemnej prośby klienta o wystąpienie przez Ośrodek w jej imieniu do zakładów pracy/ instytucji/ zarządcy celem uzyskania informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

Powyższe dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania dodatku i niezwłocznie usunięte po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Zgodnie z art. 7 ust 7 ustaw o dodatkach mieszkaniowych decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego jest doręczona zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną MOPS. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Ośrodka, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach. Dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

W wypadku danych, których podstawą przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona zgoda, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, jeśli są błędne lub nieaktualne, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych dostarczonych administratorowi, których podstawą przetwarzania jest zgoda. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania

Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne. Podanie pozostałych danych jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dostępne są na stronie internetowej MOPS (www.mops.katowice.pl).

Informację wytworzył: 
Agnieszka Nowak
Data wytworzenia informacji: 
9.05.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Karolina Guz