Termin i sposób załatwiania

  • Postępowanie w sprawie przyznawania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.
  • Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
  • Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (składa się je w Kancelarii Ośrodka, ul. Jagiellońska 17, parter, pokój numer  1
  • Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
  • INNE OPŁATY: brak
Informację wytworzył: 
Joanna Rosińska
Data wytworzenia informacji: 
25.02.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Karolina Guz