„Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”

Projekt „Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ma na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia, integracji społeczno-zawodowej oraz poprawę funkcjonowania społecznego uczestników projektu. Grupę docelową stanowi 460 uczestników projektu, w tym 272 kobiet i 188 mężczyzn, będących mieszkańcami Katowic, wywodzących się z grup i środowisk doświadczających  wykluczenia społecznego bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. m.in. osoby bezdomne, bezrobotne
i bierne zawodowo, uzależnione, osoby z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, poprzez zastosowanie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym.

Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r.

Projekt „Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym wspólnie z głównym realizatorem tj. Miasto Katowice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przez:

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”,
 • Stowarzyszenie Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego,
 • Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii.

Wartość projektu: 4 834 406,32 zł.
Wkład z Europejskiego Funduszu Socjalnego: 4 109 245,37 zł.

 

Koordynator projektu:

Krzysztof Kryś
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
Dział Projektów i Inicjatyw
ul. Francuska 70, Katowice
tel. (32) 416 22 76

Działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach w ramach projektu:

Program Aktywności Lokalnej – Wełnowiec-Józefowiec i Dąb

Kontakt:
Jolanta Legierska - tel. 502-033-329
Katarzyna Schröder - tel. 725-161-463

ul. Kotlarza 10b, Katowice
Telefon kontaktowy: (32) 416 22 66

W ramach Programu Aktywności Lokalnej gdzie, wspartych zostanie 70 mieszkańców dzielnic
Wełnowiec-Józefowiec i Dąb, realizowane będą usługi aktywnej reintegracji  o charakterze społecznym i edukacyjnym poprzez działania t.j.:

 • wyjazdowe treningi umiejętności społecznych,
 • kursy kwalifikacyjne,
 • warsztaty i spotkania animacyjne,
 • spotkania edukacyjno-integracyjne,
 • wydarzenia lokalne m.in. pikniki sąsiedzkie, gry terenowe, imprezy tematyczne,
 • wizyty studyjne,
 • wyjścia i wyjazdy integracyjno-edukacyjne.

Praca socjalna

W ramach projektu będzie świadczona usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym dla osób objętych kontraktem socjalnym w których będzie proponowana pomoc dostosowana na potrzeby uczestników projektu w formie usługi:

 • asystenta rodziny,
 • pedagoga,
 • terapeuty,
 • asystenta osoby bezdomnej,
 • streetworkera.

Działania realizowane w ramach projektu przez Partnerów:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”

Kontakt: Pani Anna Janusz, e-mail: kontakt@mocnirazem.org
Program Aktywności Lokalnej w Zawodziu
W ramach Programu Aktywności Lokalnej w Zawodziu gdzie, wspartych zostanie co najmniej 150 mieszkańców dzielnicy Zawodzie, realizowane będą usługi aktywnej reintegracji o charakterze społecznym i edukacyjnym poprzez działania tj.:

 • animacja lokalna,
 • wolontariat,
 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 • wizyty studyjne,
 • kursy i szkolenia edukacyjne,
 • spotkania edukacyjno-integracyjne.

Stowarzyszenie Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego
Kontakt: Pani Maria Mol-Grabowska, e-mail: iwipl@partnerstwo.org.pl

W ramach projektu Partner będzie realizował działania poprzez Klub Integracji Społecznej oferujący wsparcie społeczne oraz instrumenty zawodowetj.:

 • treningi motywacyjne,
 • warsztaty z zakresu umiejętności społecznych,
 • wyjścia integracyjne,
 • indywidualne konsultacje psychologiczne,
 • warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego,
 • warsztaty z zakresu budowania postawy przedsiębiorczej,
 • konsultacje z doradcą zawodowym,
 • konsultacje psychoedukacyjne,
 • coaching,
 • kursy kwalifikacyjne.

Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii
Kontakt: Pani Ewa Gąsiorowska, e-mail: damyrade.katowice@gmail.com

W ramach projektu Partner będzie realizował usługę aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym poprzez:

 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • staże zawodowe,
 • usługa Case Managera,
 • szkolenia,
 • indywidualna terapia z psychoterpeutą.
Informację wytworzył: 
Krzysztof Kryś
Data wytworzenia informacji: 
2.07.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Mariusz Nowak