„Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu – I etap”

Projekt pn. „Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap” jest skierowany do całej społeczności lokalnej dzielnicy Janów-Nikiszowiec,z uwzględnieniem zróżnicowania cechującego osiedla Nikiszowiec, Janów i Korea. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego co najmniej 77 os. (46K,31M) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców dzielnicy Janów-Nikiszowiec, a także wzrost spójności społecznej całego obszaru, zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców oraz wzmocnienie aktywności i partycypacji społecznej.

Projekt „Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap" jest realizowany przez Miasto Katowice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Fabryka Inicjatyw Lokalnych.

Termin realizacji: 1.08.2017-29.10.2020

Realizowane zadanie przez MOPS Katowice:

Organizowanie społeczności lokalnej – Osiedle Janów i Osiedle Kolonia Wysockiego (Korea) - zadanie realizowane przez animatorów z użyciem różnych metod i narzędzi animacyjnych związanych z organizowaniem społeczności lokalnej. Prowadzone są działania edukacyjne i animacyjne. Duży nacisk w pracy animatorów położony jest na integrację, samopomoc i wolontariat. Celem pracy animatorów jest przygotowanie społeczności do prowadzenia działań na rzecz swojego miejsca zamieszkania, nauka samodzielnego podejmowania inicjatyw lokalnych oraz wyłaniania liderów i animatorów. Prowadzone są działania służące wsparciu kompetencji zawodowych (liderskich, animacyjnych) oraz kwalifikacji zawodowych.

 

Koordynator projektu:

Katarzyna Górak

kgorak@mops.katowice.pl

tel. (32) 416 22 78 i 502 032 846

Organizatorzy społeczności lokalnej:

Aleksandra Michalewska: amichalewska@mops.katowice.pl, tel. 513 426 227

Magdalena Podgórska: mpodgorska@mops.katowice.pl, tel. 502 032 525

 

Realizowane zadania przez Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych.

1. Organizowanie społeczności lokalnej – działania rewitalizacyjne w osiedlu Nikiszowiec - zadanie adresowane jest przede wszystkim do mieszkańców Nikiszowca, wiąże się
z realizacją działań rewitalizacyjnych realizowanych przez Partnera – Fabrykę Inicjatyw Lokalnych. Celem pracy animatorów jest przygotowanie, zwłaszcza młodzieży, do pełnienia roli lokalnych liderów, angażowania w wykorzystanie potencjału turystycznego Nikiszowca oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy.
2. Wizyty studyjne - zadanie służy przede wszystkim nabyciu wiedzy i poznaniu dobrych praktyk w zakresie udanych działań rewitalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania potencjału turystycznego. Ze względu na unikatowy charakter Nikiszowca na cel wizyt wybrano lokalizacje w kraju (m.in. Łódź) i zagranicą (Zagłębie Rurhy w Niemczech).

Prezes Zarządu: Waldemar Jan
w.jan@fil.org.pl;
tel.+48 606 924 356
 

Informację wytworzył: 
Katarzyna Górak
Data wytworzenia informacji: 
1.10.2020
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Łojek