„Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu”

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym projektu „Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu” jest poprawa w okresie od listopada 2020 r. do grudnia 2022 r. funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego co najmniej 149 osób  (w tym 106 kobiet i 43 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnic Katowic-  Śródmieścia i Zawodzia, tj. aktywizację i integrację społeczności lokalnej, animację lokalną, organizację warsztatów i szkoleń dla mieszkańców, aktywizację zawodową oraz działania kulturalne.

Projekt „Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu” jest realizowany przez Miasto Katowice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek, Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” oraz partnerów: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „MOCNI RAZEM” oraz Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „OPOKA”.


Termin realizacji: 01.11.2020 r. - 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 2 118 528,77 zł.

Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 800 749,45 zł.


Zadania zaplanowane w projekcie:

Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - zadanie realizowane od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.:

Zadanie będzie odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby poprawy funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społecznego mieszkańców Śródmieścia. Prowadzić też będzie do rozwoju mieszkańców w samodzielnym rozwiązywaniu problemów społecznych, wzroście aktywności obywatelskiej, budowaniu i umacnianiu więzi pomiędzy mieszkańcami, jak również do identyfikowania ważnych problemów i mobilizowania wokół nich mieszkańców, tworzenia instytucjonalnego zaplecza ich rozwiązywania.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

 

Centrum Społecznościowe w Zawodziu (CS Zawodzie) – zadanie realizowane od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. - realizacja CS Zawodzie przyczyni się do podniesienia jakości komunikacji społecznej, aktywności lokalnej w rozwiązywaniu problemów i potrzeb lokalnych. Zaproponowane działania przyczynią się do integracji środowiska lokalnego, przełamania bariery anonimowości, wzmocnienia zachowań społecznych i obywatelskich.

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „MOCNI RAZEM”.

 

Dzielnicowa Akademia Seniora w Zawodziu - zadanie realizowane od 01.11.2020 r. do 31.12.2022 r. -
w Katowicach - Zawodziu realizowany jest program aktywności lokalnej dla osób w wieku senioralnym
w formie DZIELNICOWEJ AKADEMII SENIORA (DAS). W ramach zadania planuje się m.in. spotkania integracyjno-edukacyjne, warsztaty prowadzone przez seniorów, ale też dla seniorów, „Multimedialną Akademię Seniora”.

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „MOCNI RAZEM”.

 

Klub Senior + w Śródmieściu - zadanie realizowane od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. - w Klubie dla uczestników przewidziano opiekę i wsparcie animatora oraz wolontariuszy, poczęstunek a także szereg zajęć edukacyjnych i integracyjnych. Planuje się zorganizowanie zajęć tematycznych, na przykład z zakresu aktywności manualnych, warsztatów kulinarnych, prelekcji tematycznych (dotyczących zdrowia, podróżowania, historii regionu, spotkań z ciekawymi ludźmi, nowych technologii, wizerunku itd.).

Zadanie realizowane przez Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „OPOKA”.

 

MDK „BOGUCICE-ZAWODZIE” – Działania kulturalne uzupełniające ofertę wsparcia w projekcie -  zadanie realizowane od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. - działania w ramach Centrum Społecznościowego w Śródmieściu i Zawodziu mają stworzyć przestrzeń dla spotkania się różnych pokoleń, różnych rodzin, różnych osób. Spotkania odbędą się w twórczej, rozwojowej i rozrywkowej atmosferze. Projekt przewiduje wydarzenia mające wpływ na społeczny rozkwit, a ich otwarty charakter zakłada duży odzew wśród mieszkańców dzielnicy Zawodzie.

 

KATOWICE MIASTO OGRODÓW – Działania kulturalne uzupełniające ofertę wsparcia w projekcie - zadanie realizowane od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. - celem działań zaproponowanych przez Medialab jest stworzenie „Archiwum historii mówionej”, aktywizacja seniorów i umożliwienie im poznania historii ul. Kościuszki w Katowicach widzianej okiem sąsiada. Zaplanowane działanie będzie dostosowane do potrzeb osób starszych. Dzięki współpracy przy nagrywaniu materiałów nawiążą się relacje z innymi uczestnikami projektu.

Program wspierający reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Śródmieście i Zawodzie - zadanie realizowane od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. - zadanie to ma na celu kompleksowe wsparcie mieszkańców w zakresie wzrostu i utrzymania zatrudnienia poprzez organizację kompleksowej usługi. Uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych, wziąć udział w warsztatach aktywizacyjnych i psychologicznych, treningu umiejętności społecznych i treningu pracy, kursach
i szkoleniach zawodowych oraz stażach zawodowych.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

 

Koordynator projektu:

Klaudia Waliszak

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

Dział Projektów i Inicjatyw

ul. Francuska 70, 40-028 Katowice

e-mail: kwaliszak@mops.katowice.pl

Tel. (32) 416 22 74, 501 242 440

 

Realizator zadania „Działania kulturalne uzupełniające ofertę wsparcia w projekcie”:

Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

pl. Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice

tel. (32) 609-03-00

 

Realizator zadania „Działania kulturalne uzupełniające ofertę wsparcia w projekcie”:

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”

ul. Marcinkowskiego 13a, 40- 233 Katowice

Tel. (32) 255-32-44

 

Partner 1: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „MOCNI RAZEM”:

Dzielnicowa Akademia Seniora (DAS) oraz Centrum Społecznościowe w Zawodziu

ul. Łączna 2-4, 40-236 Katowice

Kontakt: Małgorzata Szymańska

Tel.  881 454 543

e-mail: m.szymanska@mocnirazem.org

 

Partner 2: Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „OPOKA”:

„Klub Senior+” w Śródmieściu

ul. Słowackiego 27, 40-093 Katowice

Kontakt: Katarzyna Loska-Szafrańska

Tel.  501 609 484

e-mail: k.loska@poczta.fm

 

 

 

 

 

Informację wytworzył: 
Klaudia Waliszak
Data wytworzenia informacji: 
1.04.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Łojek