„Bogucice – moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej – II etap”

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym projektu „Bogucice moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej – II etap” poprawa w okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2022 r. funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego co najmniej 96 osób  (63 kobiety i 33 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Katowice Bogucice, poprzez działania Centrum Aktywności Lokalnej „Markiefki 64, 68”, tj. aktywizację i integrację społeczności lokalnej, animację lokalną, organizację warsztatów i szkoleń dla mieszkańców, działania integrujące oraz działania kulturalne.

Projekt „Bogucice moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej – II etap” jest realizowany przez Miasto Katowice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach oraz Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”.


Termin realizacji: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 1 435 722,29 zł.

Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 220 363,94 zł.


Zadania zaplanowane w projekcie:

Organizowanie społeczności lokalnej - jest to jedno z kluczowych zadań w projekcie. Podstawą każdego dobrego i efektywnego programu aktywności lokalnej jest zapewnienie wykwalifikowanego i doświadczonego personelu w postaci animatorów lokalnych. W projekcie planuje się zatrudnienie 3 animatorów lokalnych. Program jest kontynuacją działań animacyjnych w dzielnicy, dodatkowo jego realizacja wsparta jest zrewitalizowaną infrastrukturą Parku Boguckiego i lokali przy ul. Markiefki 64  i 68. W ramach zadania animatorzy będą mieli za zadanie budować i podtrzymywać relacje ze społecznością lokalną, ze szczególnym uwzględnieniem grup problemowych w dzielnicy, tj. dzieci i młodzieży oraz nieaktywnych zawodowo kobiet. Ich rolą będzie m.in. prowadzenie i organizowanie działań  w ramach dwóch klubów społecznościowych dedykowanych grupom mieszkańców znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji tj. dzieciom/młodzieży oraz nieaktywnym zawodowo kobietom oraz przygotowanie i realizacja pozostałych zadań zaplanowanych w projekcie m.in. cyklu szkoleń kompetencji pn. „Lider w działaniu” czy działań środowiskowych. W ramach tego zadania zaplanowano również zastosowanie usług o charakterze edukacyjnym w postacie konsultacji brokera edukacyjnego (wypracowanie IPD i kierunku rozwoju kwalifikacji  i kompetencji) i kursów podnoszących kwalifikacje.

„Lider w działaniu” – cykl warsztatów kompetencji społecznych - zadanie zakłada identyfikację mieszkańców Bogucic charakteryzujących się potencjałem i umiejętnościami do pełnienia roli lidera swojej społeczności lokalnej, a następnie, poprzez udział w szkoleniach wyjazdowych dostarczenie im wiedzy i umiejętności do samodzielnego lub grupowego (przy towarzyszącym wsparciu organizatorów społeczności lokalnej) animowania  działań w dzielnicy lub miejscu zamieszkania, np. osiedlu, bloku. Szkolenie liderów będzie polegać na organizacji cyklu warsztatów nakierowanych na trenowanie umiejętności społecznych, uświadamianie roli i zadań lidera oraz środowiska działania, w tym współpracy międzyinstytucjonalnej i skuteczną realizację inicjatyw lokalnych. 

Punkt Poradnictwa i Informacji Obywatelskiej - celem zadania będzie ułatwienie dostępu do porady specjalistycznej lub informacji obywatelskich dla każdego mieszkańca Bogucic. Poradnictwo obywatelskie jest metodą wspierania osób w poszukiwaniu rozwiązań ich problemów, poprzez udzielanie porad i informacji o prawach i obowiązkach obywatela oraz pomoc w wyborze optymalnego rozwiązania w oparciu o analizę sytuacji, przedstawienie różnorodnych ścieżek postępowania i zobaczenie ich konsekwencji. Mieszkańcy Bogucic będą mieli możliwość skorzystania z porady specjalisty – psychologa, dietetyka itd., zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

Działania środowiskowe wzmacniające potencjał i integrację społeczności lokalnej - w ramach zadania przewiduje się zorganizowanie szeregu wydarzeń i akcji otwartych dla mieszkańców dzielnicy. Planuje się realizację spotkań edukacyjnych (na ważne z punktu widzenia mieszkańców tematy), integracyjnych (np. kino plenerowe w Parku Boguckim) i warsztatów zainteresowań dla wszystkich mieszkańców dzielnicy (np. rękodzielniczych, konstrukcyjnych itp.). Dużą rolę odegra również aktywizacja poprzez sport i wspólną zabawę, dzięki działaniu pod nazwą „Sportowe Bogucice”. Będzie to cykl wydarzeń o charakterze sportowym, włączających i aktywizujących społeczność lokalną bez względu na wiek czy sprawność fizyczną, propagujących takie wartości i umiejętności jak aktywność, solidarność, praca w grupie i wzmacnianie relacji podczas wspólnie spędzanego czasu. Dla wzmocnienia zaangażowania i poczucia sprawczości, w ramach zadania zaplanowano wzmocnienie inicjatywy lokalnej – działanie, które pozwoli aktywnym mieszkańcom dzielnicy (np. liderom lokalnym wyłonionym w ramach zadania [p1] „Lider w działaniu” – cykl warsztatów kompetencji społecznych) wdrożyć w życie swoje pomysły na pobudzenie współmieszkańców do działania (np. poprzez organizację Dni Sąsiada, pikników podwórkowych, inicjatyw charytatywnych itp.). Planuje się wesprzeć w ramach zadania co najmniej 8 inicjatyw lokalnych, przy założeniu, że będzie to tylko jedno ze źródeł finansowania inicjatywy (obok wkładu pracy inicjatorów i pozyskanych innych środków materialnych lub rzeczowych).

Program wspierający reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Bogucice - jest to zadanie, które w sposób kompleksowy zmierza do wzrostu i utrzymania zatrudnienia wśród pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Bogucic. Planuje się realizację jednej edycji Programu dla łącznie 8 osób. Każda z edycji będzie podzielona na 3 etapy – rekrutacja, trening umiejętności społecznych, poradnictwo i podnoszenie kwalifikacji i staże zawodowe i trening pracy. Kompleksowość wsparcia będzie się objawiać poprzez łączenie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (indywidualne konsultacje psychologiczne, warsztaty aktywizacyjne i warsztaty psychologiczne, treningi umiejętności społecznych), edukacyjnych (indywidualna edukacja z zakresu orientacji prozawodowej - wypracowanie IPD, kursy kwalifikacyjne zakończone certyfikatem oraz badania wstępne) i zawodowe (3-miesięczne, pełnoetatowe  staże zawodowe, indywidualny trening pracy). Zadanie zostanie zlecone w ramach przetargu podmiotowi zewnętrznemu, który wykaże potencjał i doświadczenie w zakresie aktywizacji zawodowej.

Dzielnicowa Akademia Seniora w Bogucicach - głównym celem zadania jest rozwój i urozmaicenie działań dedykowanych seniorom i ich środowisku rodzinnemu. Na czele realizowanych działań będzie stał organizator społeczności lokalnej świadczący usługę animacji lokalnej i organizujący szereg działań w ramach Akademii. Na zadanie składać się będą działania prowadzone cyklicznie i naprzemiennie w tym samym czasie: Klub Społecznościowy „Senior w działaniu”, wzmocnienie inicjatyw lokalnych – „Senior w akcji”, „Senior on-line” – cykl zajęć komputerowych, „Na zdrowie” – cykl zajęć edukacyjnych, „Senior w podróży” – wyjścia i wyjazdy integracyjne, „Piękna Seniorka – Przystojny Senior” – zajęcia z wizażystą, „Senior w ruchu” – zajęcia rekreacyjne, „Radość życia” – warsztaty psychologiczne.

Koszty użytkowania i doposażenia pomieszczeń Programu Aktywności Lokalnej „Markiefki 64 i 68” - zadanie ma na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania miejsc spotkań społeczności lokalnej (zabezpieczenie opłat czynszowych, mediów, doposażenia dostosowanego do potrzeb uczestników itp.).

Działania kulturalne uzupełniające ofertę wsparcia w projekcie - wzmacnianie tożsamości lokalnej poprzez odwołanie się do lokalnej, śląskiej tradycji.  Poprzez działania artystyczne – warsztaty plastyczne, spotkania dyskusyjne, wydarzenia muzyczne, festyny, zostaną zaszczepione i rozwinięte zainteresowania artystyczne i ciekawość świata mieszkańców dzielnicy, co będzie pozytywnie wpływać na rozwój ich potencjału twórczego, samoocenę, kreatywność. Realizacja zadania pozwoli na stworzenie środowiska sprzyjającego realizacji potrzeb artystycznych i estetycznych. Ważnym celem projektu jest wspieranie integracji społeczności dzielnicy, szczególnie integracji międzypokoleniowej. Cel ten zamierza się osiągnąć poprzez organizację zadań o charakterze wielopokoleniowym i otwartym. Realizacja zadania pozwoli uczestnikom dostrzec piękno zakamarków starych Bogucic, ich historii i tradycji. Powyższe cele będą realizowane poprzez organizację m.in. następujących działań: rodzinnych warsztatów plastycznych, integracyjnych warsztatów kulinarnych, „Akademię Kreatywnego Seniora”, festynów rodzinnych, koncertów muzycznych, spotkań ze śląską tradycją oraz integracyjnych wyjazdów historycznych.

Koordynator projektu:

Patrycja Sompolska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

Dział Projektów i Inicjatyw

ul. Francuska 70, 40-028 Katowice

Tel. (32) 416 22 75 i 885 444 555

e-mail: psompolska@mops.katowice.pl

 

Organizatorzy społeczności lokalnej:

Karina Ploch-Oleksy: koleksy@mops.katowice.pl, tel. 502-032-604,

Anna Wołoch: awoloch@mops.katowice.pl, tel. 720-779-447,

Marek Mierzwa: mmierzwa@mops.katowice.pl, tel. 502-032-544.

Siedziba Programu Aktywności Lokalnej w Bogucicach: ul. Markiefki 68 oraz Markiefki 64, Katowice

 

Realizator zadania „Działania kulturalne uzupełniające ofertę wsparcia w projekcie”:

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”

ul. Markiefki 44, 40-213 Katowice

Tel. (32) 203 05 17

 

 

Informację wytworzył: 
Patrycja Sompolska
Data wytworzenia informacji: 
1.04.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Łojek