Projekt „Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb”

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym projektu „Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb” jest poprawa w okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2022 r. funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego co najmniej 60 osób (37 kobiet i 23 mężczyzn) - wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec i Dąb, a także wzrost spójności społecznej całego obszaru, zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców oraz wzmocnienie aktywności i partycypacji społecznej.

Projekt „Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb” jest realizowany przez Miasto Katowice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.


Termin realizacji: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 939 717,45 zł.

Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 798 759,83 zł.


Zadania zaplanowane w projekcie:

Organizowanie społeczności lokalnej, w tym dla osób w wieku senioralnym - jest to jedno z kluczowych zadań w projekcie. Podstawą każdego dobrego i efektywnego programu aktywności lokalnej jest zapewnienie wykwalifikowanego i doświadczonego personelu w postaci animatorów lokalnych. W ramach zadania planuje się zatrudnienie 3 organizatorów społeczności lokalnej (OSL). Rolą OSL będzie prowadzenie i zorganizowanie spotkań i warsztatów animacyjnych oraz działań w ramach 3 klubów społecznościowych: „Strefa Rodzica”, „Strefa Młodzieży” oraz „Strefa Seniora”. Kluby dedykowane są grupom mieszkańców znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, tj. młodzieży, nieaktywnym zawodowo rodzicom, zwłaszcza kobietom oraz osobom w wieku senioralnym. Formuła klubów wzbudzi w uczestnikach poczucie identyfikacji i postawę systematyczności udziału. Pozwoli odnaleźć się w grupie osoby o podobnych problemach, ale też umiejętnościach i potrzebach, co wytworzy potencjał i motywację do zmiany. Nadrzędną rolą OSL jest dokładanie wszelkich starań, by Program Aktywności Lokalnej był miejscem tętniącym życiem, przyciągającym indywidualnie i grupowo mieszkańców Wełnowca-Józefowca i Dębu, tworzącym nową jakość w codziennym funkcjonowania dzielnicy.

Akademia Aktywnego Mieszkańca - zadanie zakłada identyfikację mieszkańców Wełnowca-Józefowca i Dębu charakteryzujących się potencjałem i umiejętnościami do pełnienia roli lidera swojej społeczności lokalnej, a następnie, poprzez udział w szkoleniach, dostarczenie im wiedzy i umiejętności do samodzielnego lub grupowego (przy towarzyszącym wsparciu organizatorów społeczności lokalnej) animowania  działań w dzielnicy lub miejscu zamieszkania np. osiedlu, bloku. Szkolenie aktywnych mieszkańców odbywać się będzie w dwóch grupach: dla osób w wieku senioralnym oraz dla młodzieży i dorosłych. W ramach zadania uczestnicy mogą zgłaszać chęć realizacji inicjatyw oddolnych, które zostaną sfinansowane z budżetu projektu.

Działania środowiskowe wzmacniające potencjał i integrację społeczności lokalnej - w ramach zadania przewiduje się zorganizowanie szeregu wydarzeń i akcji otwartych dla mieszkańców dzielnic. Odpowiedzią na potrzeby reintegracji społecznej i rozbudzenia zainteresowań mieszkańców sprawami ich dzielnicy są w dużej mierze działania środowiskowe. Dla podniesienia poziomu integracji mieszkańców Wełnowca-Józefowca i Dębu oraz zbudowania sąsiedzkich relacji, zostaną wdrożone również dwa rodzaje działań integracyjnych tj. organizacja wyjść i wyjazdów integracyjnych oraz esparcie udziału uczestników i ich otoczenia w lokalnych i regionalnych imprezach kulturalnych i sportowych. Ważną rolę odegra również organizacja cyklicznych wydarzeń lokalnych m.in. pikników sąsiedzkich, gier terenowych, projekcji kina plenerowego, akcji społecznych typu „szafing” itp. Zadanie będzie miało na celu stwarzanie okazji do spotykania się mieszkańców i wchodzenia w interakcje, a przez to budowania poczucia integracji i identyfikacji ze swoją dzielnicą i jej mieszkańcami.

Program wspierający reintegrację zawodową mieszkańców dzielnic Wełnowiec-Józefowiec i Dąb - jest to zadanie, które w sposób kompleksowy zmierza do wzrostu i utrzymania zatrudnienia wśród pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Wełnowca-Józefowca i Dębu. Planuje się realizację dwóch grup dla łącznie 20 osób. Każda z edycji będzie podzielona na 3 etapy – rekrutacja, trening umiejętności społecznych, poradnictwo i podnoszenie kwalifikacji (szkolenia) i staże zawodowe i trening pracy. Kompleksowość wsparcia będzie się objawiać poprzez łączenie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (indywidualne konsultacje psychologiczne, warsztaty aktywizacyjne i warsztaty psychologiczne, treningi umiejętności społecznych), edukacyjnych (indywidualna edukacja z zakresu orientacji prozawodowej - wypracowanie IPD, kursy kwalifikacyjne zakończone certyfikatem oraz badania wstępne) i zawodowe (3-miesięczne, pełnoetatowe  staże zawodowe, indywidualny trening pracy). Zadanie zostanie powierzone w ramach zadania zleconego na zasadach określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, organizacji pozarządowej, która wykaże potencjał
i doświadczenie w zakresie aktywizacji zawodowej.

Koszty użytkowania, wyposażenia oraz funkcjonowania Programu Aktywności Lokalnej - zadanie ma na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania miejsc spotkań społeczności lokalnej (zabezpieczenie opłat czynszowych, mediów, doposażenia dostosowanego do potrzeb uczestników itp.) w siedzibie PAL przy ulicy Kolarza 10b w Katowicach.

Koordynator projektu:

Krzysztof Kryś

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

Dział Projektów i Inicjatyw

ul. Francuska 70, 40-028 Katowice

Tel. (32) 416 22 76

e-mail: kkrys@mops.katowice.pl

 

Organizatorzy społeczności lokalnej:

Jolanta Legierska-Rygiel: jrygiel@mops.katowice.pl, tel. 502 033 329, (032) 416 22 66.

Katarzyna Schröder: kschroder@mops.katowice.pl, tel. 725 161 463, (032) 416 22 66.

Magdalena Michałek: mmichalek@mops.katowice.pl, tel. 720 776 381, (032) 416 22 66.

 

Siedziba Programu Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie: ul. Kotlarza 10b, Katowice

 

Informację wytworzył: 
Krzysztof Kryś
Data wytworzenia informacji: 
1.04.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Łojek