Projekt „Centrum Społecznościowe Nasze Załęże – II etap”

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Centrum Społecznościowe – Nasze Załęże – II etap” ma na celu poprawę funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego 86 osób zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar dzielnicy Katowice – Załęże.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania – spotkania z animatorami lokalnymi
w Centrum Społecznościowym „Nasze Załęże”, Program wspierający reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Załęże, Punkt Poradnictwa i Informacji Obywatelskiej, Klub społecznościowy dla dzieci i młodzieży oraz Dzielnicowa Akademia Seniora. Dodatkowo w projekcie realizowane będą działania środowiskowe wzmacniające potencjał i integrację społeczności lokalnej oraz działania kulturalne uzupełniające ofertę wsparcia w projekcie.

Projekt „Centrum Społecznościowe – Nasze Załęże – II etap” jest realizowany przez Miasto Katowice – MOPS Katowice, Zespół Szkół i Placówek nr 2 oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach.


Termin realizacji: 30.10.2020 r. - 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 1 187 614,13 zł.

Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 009 472,01 zł.


Zadania zaplanowane w projekcie:

Remont i adaptacja Centrum Społecznościowego „Nasze Załęże” - ZSiP2 - zadanie ma na celu remont i adaptację jednego z dwóch lokali, w którym realizowane będą działania dla społeczności w ramach Centrum Społecznościowego. Lokal jest usytuowany w budynku Zespołu Szkół i Placówek nr 2 (ZSiP2) przy ul. Zarębskiego 2 w Katowicach-Załężu. Pomieszczenie będzie służyć wszystkim odbiorcom projektu jako miejsce spotkań, warsztatów, zajęć klubowych, pracy animatorów lokalnych, wymaga prac remontowo-wykończeniowych w celu adaptacji i przystosowania lokalu do potrzeb wszystkich uczestników projektu (wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian itp. - zakup usługi).

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół I placówek nr 2 w Katowicach.

Doposażenie Centrum Społecznościowego Nasze Załęże - ZSIP2/MOPS Katowice - w ramach zadania przewidziano zakup niezbędnego doposażenia do Centrum Społecznościowego "Nasze Załęże", które mieści się w budynku ZSiP2, ul. Zarębskiego 2. Przewidziano zakup wyposażenia stanowisk pracy 3 animatorów lokalnych zaangażowanych w wymiarze 1 etatu każdy. Planuje się również zakup doposażenia sali na potrzeby organizacji spotkań w ramach klubów społecznościowych dla dzieci i młodzieży, kobiet oraz seniorów (m.in. projektor wraz z ekranem [MN1] [p2] celem prowadzenia edukacyjnych spotkań multimedialnych z zastosowaniem najnowszych technologii, komputer stacjonarny i urządzenie wielofunkcyjne celem zapewnienia uczestnikom dostępu do zasobów sieci na potrzeby prowadzonych spotkań edukacyjnych oraz warsztatów zainteresowań).

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach oraz Zespół Szkół  i Placówek nr 2 w Katowicach.

Organizowanie społeczności lokalnej - MOPS Katowice: zaangażowanie do pracy animatorów lokalnych, którzy będą mieli za zadanie budować i podtrzymywać relacje ze społecznością lokalną, ze szczególnym uwzględnieniem grup problemowych w dzielnicy, w szczególności dorosłych, nieaktywnych zawodowo mieszkańców Załęża, zwłaszcza kobiet. Ich rolą będzie m.in. prowadzenie i organizowanie działań w ramach Klubu Aktywnych Kobiet i Klubu Wolontariusza. Nadrzędną rolą animatorów będzie dokładanie starań, by Centrum Społecznościowe było miejscem tętniącym życiem, przyciągającym indywidualnie i grupowo mieszkańców, tworzącym nową jakość w codziennym funkcjonowaniu dzielnicy. Stałym elementem realizacji zadania będą spotkania animatorów ze społecznością lokalną
w celu omawiania problemów i potrzeb społeczności, aktywizacja oraz wspieranie w samodzielnym dążeniu do ich zaspokajania.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Program wspierający reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Załęże - MOPS Katowice: jest to zadanie, które w sposób kompleksowy zmierza do wzrostu i utrzymania zatrudnienia wśród pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Załęża. Planuje się realizację jednej edycji Programu dla łącznie 8 osób. Każda z edycji będzie podzielona na 3 etapy – rekrutacja, trening umiejętności społecznych, poradnictwo i podnoszenie kwalifikacji i staże zawodowe i trening pracy. Kompleksowość wsparcia będzie się objawiać poprzez łączenie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (indywidualne konsultacje psychologiczne, warsztaty aktywizacyjne i warsztaty psychologiczne, treningi umiejętności społecznych), edukacyjnych (indywidualna edukacja z zakresu orientacji prozawodowej - wypracowanie IPD, kursy kwalifikacyjne zakończone certyfikatem oraz badania wstępne) i zawodowe (3-miesięczne, pełnoetatowe  staże zawodowe, indywidualny trening pracy). Zadanie zostanie zlecone w ramach przetargu podmiotowi zewnętrznemu, który wykaże potencjał i doświadczenie w zakresie aktywizacji zawodowej.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Klub społecznościowy dla dzieci i młodzieży - ZSiP2 - w ramach Klubu organizowane będą zajęcia rozwijające zainteresowania i wyobraźnię młodych ludzi. Wszystkie aktywności w ramach Klubu będą aktywnie i kreatywnie gospodarować czas jego odbiorców. Klub będzie miejscem spotkań dzieci i młodzieży, miejscem inspirującym do zaangażowania w działania społeczności lokalnej. Ważnym instrumentem pracy w zakresie aktywizacji będzie także praca z jednostką w grupie oraz praca streetworkera, którego zadaniem będzie identyfikowanie dzieci i młodzieży, czyli najmłodszych mieszkańców, snujących się po dzielnicy, niezaopiekowanych, nieefektywnie spędzających czas wolny. Działanie streetworkera jest odpowiedzią na zdiagnozowany przez ZSiP2 problem tzw. „dzieci ulicy”. Celem pracy streetworkera będzie zachęcanie najmłodszych do włączenia się w działania w Klubie Społecznościowym.

 Zadanie realizowane przez Zespół Szkół I placówek nr 2 w Katowicach.

Punkt Poradnictwa i Informacji Obywatelskiej - MOPS Katowice - celem zadania będzie ułatwienie dostępu do porady specjalistycznej lub informacji obywatelskich dla każdego mieszkańca Załęża. Poradnictwo obywatelskie jest metodą wspierania osób w poszukiwaniu rozwiązań ich problemów, poprzez udzielanie porad i informacji o prawach i obowiązkach obywatela oraz pomoc w wyborze optymalnego rozwiązania w oparciu o analizę sytuacji, przedstawienie różnorodnych ścieżek postępowania i zobaczenie ich konsekwencji. Mieszkańcy Załęża będą mieli możliwość skorzystania z porady specjalisty –  pracownika socjalnego, psychologa, dietetyka itd., zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Działania środowiskowe wzmacniające potencjał i integrację społeczności lokalnej - MOPS Katowice - w ramach zadania przewiduje się zorganizowanie min. 14 wydarzeń i akcji otwartych dla mieszkańców dzielnicy. Planuje się realizację wydarzeń lokalnych integrujących społeczność  (np. kino plenerowe, dzień dziecka, dzień sąsiada itp.). Dla wzmocnienia zaangażowania i poczucia sprawczości, w ramach zadania zaplanowano wzmocnienie inicjatywy lokalnej – działanie, które pozwoli aktywnym mieszkańcom dzielnicy wdrożyć w życie swoje pomysły na pobudzenie współmieszkańców do działania (np. poprzez organizację pikników podwórkowych, inicjatyw charytatywnych itp.). Planuje się wesprzeć w ramach zadania co najmniej 8 inicjatyw lokalnych, przy założeniu, że będzie to tylko jedno ze źródeł finansowania inicjatywy (obok wkładu pracy inicjatorów i pozyskanych innych środków materialnych lub rzeczowych).

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

MBP Filia nr 3 - Działania kulturalne uzupełniające ofertę wsparcia w projekcie - w ramach zadania planuje się organizację 32 spotkań autorskich, podróżniczych i tematycznych, 30 warsztatów literacko-artystycznych, 14 wystaw prezentujących twórczość czytelników, 28 spotkań rodzinnych przy książce, inscenizacji teatralnej oraz 14 koncertów. 

Zadanie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach.

Dzielnicowa Akademia Seniora w Załężu: głównym celem zadania jest rozwój i urozmaicenie działań dedykowanych seniorom i ich środowisku rodzinnemu. Na czele realizowanych działań będzie stał organizator społeczności lokalnej świadczący usługę animacji lokalnej i organizujący szereg działań w ramach Akademii. Na zadanie składać się będą działania prowadzone cyklicznie i naprzemiennie w tym samym czasie: Klub Społecznościowy „Senior w działaniu”, wzmocnienie inicjatyw lokalnych – „Senior w akcji”, „Senior on-line” – cykl zajęć komputerowych, „Na zdrowie” – cykl zajęć edukacyjnych, „Senior w podróży” – wyjścia i wyjazdy integracyjne, „Piękna Seniorka – Przystojny Senior” – zajęcia z wizażystą, „Senior w ruchu” – zajęcia rekreacyjne.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Koordynator projektu:

Patrycja Sompolska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

Dział Projektów i Inicjatyw

ul. Francuska 70, 40-028 Katowice

Tel. 32 416 22 75, 885 444 555

e-mail: psompolska@mops.katowice.pl

Siedziba Centrum Społecznościowego „Nasze Załęże”: ul. Zarębskiego 2, Katowice

 

Animatorzy lokalni:

Agata Nawrot: anawrot@mops.katowice.pl, tel. 501 242 787.

Dominika Szołtysik: dszoltysik@mops.katowice.pl, tel. 501 242 787.

 

Realizator zadania: „Klub Społecznościowy dla dzieci i młodzieży”:

Zespół Szkół i Placówek nr 2

ul. Zarębskiego 2, 40-854 Katowice

Tel. (32) 254 76 99

 

Realizator zadania „Działania kulturalne uzupełniające ofertę wsparcia w projekcie”:

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach

ul. S. Kossutha 11, 40-844 Katowice

Tel. (32) 254 60 98

 

 

Informację wytworzył: 
Patrycja Sompolska
Data wytworzenia informacji: 
1.04.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Łojek