„Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - etap II”

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego

Centrum Społecznościowe Szopki (CS Szopki) jest miejscem na mapie Szopienic-Burowca. Jest to miejsce otwarte na ludzi, ich zapał i pomysły. W CS Szopki można się spotkać, porozmawiać, zintegrować przy wsparciu animatorów lokalnych. CS Szopki powstało we wrześniu 2017 r., jest realizowane przez Miasto Katowice za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez projekt pn. „Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania społecznego, integrację oraz wspieranie i aktywizowanie mieszkańców dzielnicy na rzecz poprawy miejsca swojego zamieszkania. Oferta adresowana jest do mieszkańców dzielnicy Szopienice-Burowiec, którzy są lub chcą być aktywni i mają ochotę działać, bo los ich własnej dzielnicy nie jest im obojętny. SZOPKI są miejscem, do którego może przyjść każdy mieszkaniec dzielnicy, bez względu na wiek.

Projekt „Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - II etap" jest realizowany przez Miasto Katowice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” oraz partnerów Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „MOCNI RAZEM” oraz Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „DWÓJKA”.


Termin realizacji:  01.11.2020 r. – 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 2 156 024,59 zł.

Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 832 620,90 zł.


Zadania zaplanowane w projekcie:

Animacja lokalna - jest to jedno z kluczowych zadań w projekcie. Podstawą każdego dobrego i efektywnego programu aktywności lokalnej jest zapewnienie wykwalifikowanego i doświadczonego personelu w postaci organizatorów społeczności lokalnej (OSL). W projekcie planuje się zatrudnienie 2 organizatorów. Program jest kontynuacją działań animacyjnych w dzielnicy, dodatkowo jego realizacja wsparta jest zrewitalizowaną infrastrukturą lokali przy ul. Bednorza 14 i ul. Brynicy 7. OSL będą mieli za zadanie m.in. budować i podtrzymywać relacje ze społecznością lokalną, ze szczególnym uwzględnieniem grup problemowych w dzielnicy. Rolą OSL będzie prowadzenie i zorganizowanie działań w ramach klubu społecznościowego oraz animacja społeczności poprzez organizację spotkań dla mieszkańców. Klub społecznościowy oraz warsztaty i spotkania animacyjne dedykowane są grupom mieszkańców znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Jeden z OSL będzie odpowiadał również za realizację Akademii Lidera Społeczności Lokalnej. Wszyscy OSL będą aktywnie realizować działania środowiskowe. Nadrzędną rolą OSL jest jednak dokładanie wszelkich starań, by Centrum Społecznościowe było miejscem tętniącym życiem, przyciągającym indywidualnie i grupowo mieszkańców dzielnicy Szopienice - Burowiec, tworzącym nową jakość w codziennym funkcjonowaniu dzielnicy jednocześnie podtrzymując kilkuletnią tradycję funkcjonowania PAL w tym miejscu. Elastyczna forma zaangażowania OSL (zadaniowy czas pracy) pozwoli na pełniejsze wykorzystanie zasobów miejsca i czasu na potrzeby działań Centrum. Formuła klubu, wzbudzi w uczestnikach poczucie identyfikacji i postawę systematyczności udziału. Pozwoli odnaleźć się w grupie osobom o podobnych problemach, ale też umiejętnościach i potrzebach, co wytworzy potencjał i motywację do zmiany a także stworzy sprzyjającą sytuację edukacyjną. Poza wszystkim pozwoli zagospodarować czas w sposób atrakcyjny i efektywny. Zadanie będzie odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby poprawy funkcjonowania społeczności oraz wzmocnienie potencjału społecznego mieszkańców Szopienic i Burowca. Prowadzić też będzie do rozwoju mieszkańców w samodzielnym rozwiązywaniu problemów społecznych, wzroście aktywności obywatelskiej, budowaniu i umacnianiu więzi pomiędzy mieszkańcami, jak również do identyfikowania ważnych problemów i mobilizowania wokół nich mieszkańców, tworzenia instytucjonalnego zaplecza ich rozwiązywania.

 Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Akademia Lidera Społeczności Lokalnej - zadanie zakłada identyfikację 8 mieszkańców dzielnicy Szopienice - Burowiec charakteryzujących się potencjałem i umiejętnościami do pełnienia roli lidera swojej społeczności lokalnej, a następnie, poprzez udział w szkoleniach i spotkaniach, dostarczenie im wiedzy i umiejętności do samodzielnego lub grupowego (przy towarzyszącym wsparciu animatorów) animowania działań w dzielnicy lub miejscu zamieszkania. Szkolenie Liderów będzie polegać na organizacji cyklu warsztatów stacjonarnych, nakierowanych między innymi na trenowanie umiejętności społecznych, uświadamianie roli i zadań lidera oraz środowiska działania, w tym współpracy międzyinstytucjonalnej, skuteczną realizację inicjatyw, doskonalenie umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych.

 Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Działania środowiskowe wzmacniające potencjał i integrację społeczności lokalnej - w ramach zadania przewiduje się zorganizowanie szeregu wydarzeń i akcji otwartych dla mieszkańców dzielnicy. Planuje się realizację spotkań edukacyjno-integracyjnych (na ważne z punktu widzenia mieszkańców tematy), cyklicznych wydarzeń lokalnych (m.in. pikniki sąsiedzkie, warsztaty rękodzielnicze, gry terenowe, projekcje kina letniego, itp.), a także organizację wyjść i wyjazdów integracyjnych.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Program wspierający reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Szopienice-Burowiec - jest to zadanie, które w sposób kompleksowy zmierza do wzrostu i utrzymania zatrudnienia wśród pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Szopienic-Burowca. Planuje się realizację jednej edycji Programu dla łącznie 10 osób. Cały Program będzie podzielony na 3 etapy – rekrutacja, trening umiejętności społecznych, poradnictwo i odnoszenie kwalifikacji i staże zawodowe i trening pracy. Kompleksowość wsparcia będzie się objawiać poprzez łączenie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (indywidualne konsultacje psychologiczne, warsztaty aktywizacyjne i warsztaty psychologiczne, treningi umiejętności społecznych), edukacyjnych (indywidualna edukacja z zakresu orientacji prozawodowej - wypracowanie IPD, kursy kwalifikacyjne zakończone certyfikatem oraz badania wstępne) i zawodowe (3-miesięczne, pełnoetatowe staże zawodowe, indywidualny trening pracy). Zadanie zostanie zlecone w ramach przetargu podmiotowi zewnętrznemu, który wykaże potencjał i doświadczenie w zakresie aktywizacji zawodowej.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Klub mieszkańca „Nasz Czas” - w ramach zadania realizowane będą działania dla osób w wieku senioralnym. W ramach Klubu Mieszkańca „Nasz Czas” mieszkańcy otrzymają wsparcie animatorów lokalnych, wezmą udział w organizowanych zajęciach profilaktyczno-rehabilitacyjnych, warsztatach plastycznych, wykładach z zakresu „zdrowie i bezpieczeństwo seniora” oraz otrzymają wsparcie przy realizacji oddolnych inicjatyw lokalnych.

 Zadanie realizowane przez Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „DWÓJKA”.

Centrum Animacji Młodzieżowej - działania w ramach tego zadania polegają na wsparciu dzieci i młodzieży z dzielnicy poprzez animatorów lokalnych. Uczestnicy projektu będą brać udział m.in. w spotkaniach edukacyjnych, treningach umiejętności i kompetencji społecznych, wyjściach i wyjazdach integracyjnych, kursach kwalifikacyjnych. Działania realizowane w pomieszczeniach „Kotłowni” usytuowanych przy ul. Brynicy 7.

 Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „MOCNI RAZEM”.

Działania kulturalne uzupełniające ofertę wsparcia w projekcie - w ramach zadania planuje się realizację m.in.: spotkań integracyjnych pn. „Niedzielne spotkania przy bonklawie i maszkietach”, imprez integracyjnych: „Święto Seniora”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Matki”, zajęcia edukacyjno-animacyjne  dla najmłodszych pn. „Bezpieczny maluch”, spotkania dla mieszkańców w ramach cyklu „Pora dla zdrowia”, zajęcia integracyjno-edukacyjne dla dzieci „Kulturalny Bajtel”, spektakle teatralne w ramach „Teatralnych Szopienic”, a także kurs samoobrony dla kobiet oraz udział w wycieczkach krajoznawczo-kulturalnych i udział w wydarzeniach pn. „Spotkanie z Kulturą”.

 Zadanie realizowane przez Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec”.

Koszty eksploatacji i utrzymania lokali przy ul. Bednorza 14 i ul. Brynicy 7 z przeznaczeniem na Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach oraz Centrum Animacji Młodzieżowej - zadanie ma na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania miejsc spotkań społeczności lokalnej (zabezpieczenie opłat czynszowych, mediów, doposażenia dostosowanego do potrzeb uczestników itp.).

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Koordynator projektu:

Agnieszka Krawczyk

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

Dział Projektów i Inicjatyw

ul. Francuska 70, 40-028 Katowice

Tel. (32) 416 22 78, 502 032 707

e-mail: akrawczyk@mops.katowice.pl

 

Animator lokalny:

Emilia Straszyńska: estraszynska@mops.katowice.pl, tel. 607 354 162.

Siedziba Centrum Społecznościowego Szopki w Szopienicach: ul. Bednorza 14 oraz ul. Brynicy 7, Katowice

 

Realizator zadania „Działania kulturalne uzupełniające ofertę wsparcia w projekcie”:

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”

ul. Gen. Józefa Hallera 28, 40-321 Katowice

Tel. (32) 256 84 53

 

Partner 1: Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „DWÓJKA”:

Klub Mieszkańca „Nasz Czas”

ul. Bednorza 14, 40-384 Katowice

Kontakt: Marian Stolecki

Tel. 603 773 661

e-mail: dwojka@vp.pl

 

Partner 2: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „MOCNI RAZEM”:

Centrum Animacji Młodzieżowej

ul. Brynicy 7, 40-384 Katowice

Kontakt: Marta Omyła

Tel. 729 017 657

e-mail: m.omyla@mocnirazem.org

 

 

Informację wytworzył: 
Agnieszka Krawczyk
Data wytworzenia informacji: 
1.04.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Łojek