„Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap”

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest skierowany do całej społeczności lokalnej dzielnicy Janów-Nikiszowiec, z uwzględnieniem zróżnicowania cechującego osiedla Nikiszowiec, Janów i Korea. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego co najmniej 81 osób (57 kobiet i 24 mężczyzn) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców dzielnicy Janów-Nikiszowiec, a także wzrost spójności społecznej całego obszaru, zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców oraz wzmocnienie aktywności i partycypacji społecznej.

Projekt „Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap" jest realizowany przez Miasto Katowice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Muzeum Historii Katowic oraz partnera Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych.


Termin realizacji: 30.10.2020 r. - 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 1 261 296,12 zł.

Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 072 101,70 zł.


Zadania zaplanowane w projekcie:

Organizowanie społeczności lokalnej – działania rewitalizacyjne w osiedlu Janów - zadanie skierowane jest do mieszkańców Janowa, którzy wymagają wsparcia służącego wspieraniu aktywności społecznej i zawodowej na tych obszarach. Zadanie realizowane będzie przez 2 animatorów z użyciem różnych metod i narzędzi animacyjnych, związanych z organizowaniem społeczności lokalnej. Bardzo duży nacisk w pracy animatora będzie kładziony na integrację, samopomoc i wolontariat oraz przygotowanie społeczności do działań na rzecz swojego miejsca zamieszkania i samodzielnego podejmowania inicjatyw, wyłaniania liderów i animatorów. Ważnym elementem działań będzie integracja społeczności dzielnicy, której celem będzie m.in. wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze aktywności społecznej. W ramach zadania mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie animatorów lokalnych, wziąć udział w organizowanych wydarzeniach proekologicznych, „Dniach Sąsiada” oraz „Dniach Ulicy”, cyklu wydarzeń nt. edukacji regionalnej i historii Janowa, skorzystać z indywidualnego oraz grupowego poradnictwa specjalistycznego (psychologiczne, pedagogiczne i inne – w zależności od zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb). Mieszkańcy otrzymają także wsparcie w realizacji oddolnych inicjatyw lokalnych.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Dzielnicowa Akademia Seniora w Janowie-Nikiszowcu - głównym celem zadania jest rozwój i urozmaicenie działań dedykowanych seniorom i ich środowisku rodzinnemu. Na czele realizowanych działań będzie stał organizator społeczności lokalnej świadczący usługę animacji lokalnej i organizujący szereg działań w ramach Akademii. Na zadanie składać się będą działania prowadzone cyklicznie i naprzemiennie w tym samym czasie: Klub Społecznościowy „Senior w działaniu”, wzmocnienie inicjatyw lokalnych – „Senior w akcji”, „Senior on-line” – cykl zajęć komputerowych, „Na zdrowie” – cykl zajęć edukacyjnych, „Senior w podróży” – wyjścia i wyjazdy integracyjne, „Piękna Seniorka – Przystojny Senior” – zajęcia z wizażystą, „Senior w ruchu” – zajęcia rekreacyjne.

 Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym - jest to zadanie, które w sposób kompleksowy zmierza do wzrostu i utrzymania zatrudnienia wśród pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Nikiszowca. Planuje się realizację Programu dla łącznie 8 osób. Cały Program będzie podzielony na 3 etapy – rekrutacja, trening umiejętności społecznych, poradnictwo i podnoszenie kwalifikacji i staże zawodowe i trening pracy. Kompleksowość wsparcia będzie się objawiać poprzez łączenie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (indywidualne konsultacje psychologiczne, warsztaty aktywizacyjne i warsztaty psychologiczne, treningi umiejętności społecznych), edukacyjnych (indywidualna edukacja z zakresu orientacji prozawodowej - wypracowanie IPD, kursy kwalifikacyjne zakończone certyfikatem oraz badania wstępne) i zawodowe (3-miesięczne, pełnoetatowe  staże zawodowe, indywidualny trening pracy). Zadanie zostanie zlecone w ramach przetargu podmiotowi zewnętrznemu, który wykaże potencjał i doświadczenie w zakresie aktywizacji zawodowej.

 Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Remont i adaptacja oraz funkcjonowanie lokalu przy ul. Rymarskiej 4 na potrzeby realizacji usług aktywnej integracji w projekcie - w przestrzeni (w szczególności) Janowa wciąż brakuje miejsc, gdzie społeczność mogłaby się spotykać w ramach projektu, a istniejące miejsca są już zagospodarowane. Tymczasem Muzeum Historii Katowic jest ważnym obiektem kulturowym wywierającym wpływ na przestrzeń społeczną dzielnicy Janów-Nikiszowiec. Stanowi dla mieszkańców punkt orientacyjny, a wręcz charakterystyczny, unikatowy składnik krajobrazu istotny dla postrzegania całej dzielnicy i nierozerwalnie związany z jej historią. Muzeum mieści się bowiem w dawnym budynku pralni i magla zamkniętej już kopalni „Wieczorek”. Ważny symboliczny wymiar tego obiektu oraz odniesienia historyczne i kulturowe kształtują tu przestrzeń społeczną i wpływają na świat przeżywany oraz postawy mieszkańców. Kreowanie w ten sposób pożądanego przez Projektodawcę oddziaływania na postawy mieszkańców przyczyni się do wzmocnienia integralności obszaru i ożywienia znaczeń historycznych dzielnicy tak, aby stały się one znaczącą częścią doświadczeń mieszkańców. W dalszej kolejności w intencji Projektodawcy to sami mieszkańcy będą mieli potrzebę „wyjścia” ze swoją historią, stanowiącą potencjał do podjęcia przez uczestników projektu aktywności społecznej i zawodowej.

 Zadanie realizowane przez Muzeum Historii Katowic.

Organizowanie społeczności lokalnej – działania rewitalizacyjne w osiedlu Nikiszowiec i Korea - celem pracy animatorów jest przygotowanie, zwłaszcza młodzieży, do pełnienia roli lokalnych liderów, angażowania w wykorzystanie potencjału turystycznego oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy. W ramach zadania dla mieszkańców oferuje się wsparcie animatora lokalnego, udział w integracyjnych warsztatach kompetencji społecznych dla mieszkańców, młodzieżowych warsztatach kompetencji społecznych, poradnictwie specjalistycznym w zależności od potrzeb mieszkańców, organizację wydarzeń, spotkań edukacyjnych, integracyjnych, warsztatów zainteresowań, spotkań tematycznych, udział wyjściach kulturalno-integracyjnych, wsparcie i realizację oddolnych inicjatyw mieszkańców.

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych.

Koordynator projektu:

Agnieszka Krawczyk

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

Dział Projektów i Inicjatyw

ul. Francuska 70, 40-028 Katowice

Tel. (32) 416 22 78, 502 032 707

e-mail: akrawczyk@mops.katowice.pl

 

Organizatorzy społeczności lokalnej:

Aleksandra Michalewska: amichalewska@mops.katowice.pl, tel. 513 426 227

Magdalena Podgórska: mpodgorska@mops.katowice.pl, tel. 502 032 525

Barbara Mizera (Dzielnicowa Akademia Seniora): bmizera@mops.katowice.pl, tel. 502 032 623

Siedziba Centrum Społecznościowego w Nikiszowcu: ul. Szopienicka 58, Katowice.

 

Realizator zadania „Remont i adaptacja oraz funkcjonowanie lokalu przy ul. Rymarskiej 4 na potrzeby realizacji usług aktywnej integracji w projekcie”:

Muzeum Historii Katowic

ul. Ks. Józefa Szafranka 9, 40-025 Katowice

Tel. (32) 256 18 10, (32) 209 00 21

 

Partner: Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych, realizator zadania „Organizowanie społeczności lokalnej – działania rewitalizacyjne w osiedlu Nikiszowiec i Korea”: 

ul. Szopienicka 58, 40-431 Katowice

Kontakt: Waldemar Jan

Tel. 606 924 356

w.jan@fil.org.pl
 

Informację wytworzył: 
Agnieszka Krawczyk
Data wytworzenia informacji: 
1.04.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Łojek