„Katowice Miasto Otwarte – Organizowanie Społeczności Lokalnej - II etap”

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt ma na celu rozwój i wzmocnienie społeczności osób niepełnosprawnych z Miasta Katowice. Projekt realizowany jest poprzez usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym. Grupę docelową stanowić będzie 80 osób niepełnosprawnych, w szczególności osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w wieku od 16 lat oraz około 100 osób z ich otoczenia mieszkających na terenie Katowic objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji.

Projekt „Katowice Miasto Otwarte – Organizowanie Społeczności Lokalnej - II etap” jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym wspólnie przez Miasto Katowice – MOPS Katowice oraz Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Św. Stanisława Kostki.


Termin realizacji: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 1 632 603,96 zł.

Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 387 713,36 zł.


Zadania zaplanowane w projekcie:

Działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach:

Organizowanie społeczności osób niepełnosprawnych - w projekcie planuje się zatrudnienie 2 animatorów lokalnych, którzy będą wyznaczać kierunki w jakich powinny zmierzać działania na rzecz osób niepełnosprawnych zapewniając im godne i aktywne życie, a także pomoc dostosowaną do rzeczywistych potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Działania realizowane przez animatora lokalnego zmierzać będą do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu rodzinnym, zawodowym, społecznym, kulturalnym, sportowym oraz rekreacji i turystyce, a także do podnoszenia świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie przysługujących im praw, eliminacji zjawiska niechęci czy wrogości do osób niepełnosprawnych, które mogą być przyczyną ich społecznej alienacji.


Punkt Poradnictwa i Informacji Osób Niepełnosprawnych – celem zadania jest ułatwienie dostępu do porady specjalistycznej (psychologicznej, terapeutycznej, pedagogicznej, prawniczej itp.) lub informacji dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz otoczenia. Zatrudnieni specjaliści na bieżąco będą udzielać informacji na temat: praw osób niepełnosprawnych, możliwości wsparcia finansowego i rzeczowego osób niepełnosprawnych wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, organizacji zrzeszających i działających na rzecz osób niepełnosprawnych i oferowanych przez nie formach pomocy itp.

Wsparcie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym – celem zadania jest wsparcie udziału osób niepełnosprawnych w lokalnych imprezach kulturalnych
i sportowych, wzrost integracji osób niepełnosprawnych oraz likwidacja barier mentalnych cechujących część społeczeństwa. Poprzez zakup biletów i pomoc w dojeździe na miejsce wydarzenia wzrośnie odsetek udziału osób niepełnosprawnych w imprezach, również w tych, które są organizowane przez Miasto Katowice.

Wsparcie realizacji inicjatyw oddolnych na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych – celem zadania jest wsparcie w realizacji inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych. Pomysły na inicjatywy powinny wynikać z potrzeby społeczności osób niepełnosprawnych, np. służyć rozwiązaniu problemu zdiagnozowanego przez tą społeczność lub służyć pobudzeniu aktywności. Celem zadania jest ponadto aktywizacja osób niepełnosprawnych i ich otoczenia poprzez organizację działań pobudzających społeczność do aktywności.

Uzupełniające działania treningowo-wspierające dla osób niepełnosprawnych - utworzone w ramach projektu grupy treningowe będą miały na celu realizację treningów umiejętności społecznych, powstanie grupa wsparcia, prowadzony będzie trening zaradności życiowej. Funkcjonowanie grup treningowo-wspierających przyczyni się do likwidacji wielu barier w zakresie samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych oraz zagospodarowania czasu wolnego.

Usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym – celem zadania jest nabycie przez osoby niepełnosprawne kompetencji z zakresu autoprezentacji, radzenia sobie w miejscach i sytuacjach społecznych czy też samodzielności i dbania o własne o własne zdrowie. Odpowiedzią na zdiagnozowany problem niskiego poziomu kompetencji osób niepełnosprawnych będzie usługa o charakterze edukacyjnym w postaci konsultacji z trenerami kompetencji.

Koordynator projektu:

Elżbieta Doległo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

Dział Projektów i Inicjatyw

ul. Francuska 70, 40-028 Katowice

Tel. 32 416 22 75, 512-225-236

e-mail: edoleglo@mops.katowice.pl

 

Animatorzy społeczności lokalnej:

Ryszarda Mrzygłód: rmrzyglod@mops.katowice.pl,

tel. 781 833 735

Joanna Turek: jturek@mops.katowice.pl 

tel.503 805 235

Punkt Poradnictwa i Informacji Osób Niepełnosprawnych
Monika Pieloch: mpieloch@mops.katowice.pl 
tel. 503 805 267, 32 416 99 37

Siedziba Programu „Katowice Miasto Otwarte – Organizowanie Społeczności Lokalnej”: ul. Francuska 43, Katowice

 

Działania realizowane przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Św. Stanisława Kostki:

Integracyjny Klub Osób z Niepełnosprawnością - w ramach projektu powstanie Integracyjny Klub Osób z Niepełnosprawnością, jego celem będzie integracja środowisk osób niepełnosprawnych poprzez udział we wspólnym organizowaniu i spędzaniu czasu wolnego.

Usługa wspierająca aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych poprzez działanie trenera pracy, doradcy zawodowego – celem zadania jest wspieranie osób niepełnosprawnych w procesie zdobywania i utrzymywania zatrudnienia. Wymiar i rodzaj wsparcia jest ściśle powiązany z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w celu zapewnienia maksymalnej niezależności. Model ten kładzie nacisk na poszukiwanie odpowiedniego stanowiska pracy oraz pomoc w początkowym okresie zatrudnienia poprzez przygotowanie niepełnosprawnego pracownika do wykonywania zadań i obowiązków zawodowych.

Wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych - działanie to ma na celu wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych w ich w codziennych trudach związanych z byciem rodzicem dziecka niepełnosprawnego, również aktywizowanie społeczne wynikające z ograniczonej możliwości korzystania z oferty edukacyjnej, kulturalnej ze względu na niskie dochody i wykluczenie społeczne.

Kontakt:

Agnieszka Pilecka

ul. 1-go Maja 88, 40-240 Katowice

Tel. 500 217 252

e-mail: biuro.fpdmin@gmail.com

Informację wytworzył: 
Elżbieta Doległo
Data wytworzenia informacji: 
1.04.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Łojek