Usamodzielnieni wychowankowie

Osobę opuszczającą po osiągnięciu pełnoletności pieczę zastępczą lub placówkę, obejmuje się pomocą wynikającą z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub ustawy o pomocy społecznej.

Pomoc na usamodzielnienie przysługuje wychowankom, którzy osiągnęli pełnoletność przebywając na mocy postanowienia sądu w:

  1. rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej,
  2. domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Pełnoletni wychowankowie mogą otrzymać:

  • pomoc na usamodzielnienie
  • pomoc na kontynuowanie nauki
  • pomoc na zagospodarowanie
  • pomoc psychologiczną
  • pomoc prawną
  • pomoc w formie pracy socjalnej, mającą na celu integrację ze środowiskiem i usamodzielnienie życiowe wychowanka; z tej formy pomocy korzystają wszyscy usamodzielniani wychowankowie.

Pomoc na usamodzielnienie udzielana jest na podstawie sporządzonego Indywidualnego Programu Usamodzielnienia i przeprowadzonego postępowania administracyjnego. Program sporządza osoba usamodzielniana wraz z wyznaczonym opiekunem przy współudziale pracownika socjalnego.

Wyznaczenie opiekuna oraz sporządzenie programu następuje

  1. co najmniej rok przed osiągnięciem pełnoletniości, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  2. co najmniej 2 miesiące przed osiągnięciem pełnoletniości, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

Gdzie uzyskać pomoc?

Osoby opuszczające placówkę uzyskają szczegółowe informacje u pracownika socjalnego w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem swojego pobytu w zakładce: wyszukiwarka terenowych punktów pomocy społecznej.

Osoby opuszczające rodzinę zastępczą uzyskają szczegółowych informacji u koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Wita Stwosza 7, tel. 32 606 18 39 do 40, 32 606 18 51 do 56.

Informację wytworzył: 
Karina Bogacka
Data wytworzenia informacji: 
26.02.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Anna Michalska