Kampania na rzecz rodzicielstwa zastępczego

Twój Dom - Nasza Przyszłość

Prowadzenie rodziny zastepczej to bardzo odpowiedzialna decyzja.

Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim. Kandydaci na rodziców zastępczych wyrażają gotowość do zaopiekowania się i wspomagania dziecka, często posiadającego bagaż trudnych doświadczeń.

Kandydatami na rodziców zastępczych mogą być osoby, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej nad swoimi dziećmi oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeśli taki posiadają,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • legitymują się zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do bycia rodzicem zastępczym,
 • przebywają na terenie Polski,
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkalne dzieciom,
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem,
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, jedna osoba w rodzinie musi posiadać stałe źródło dochodu.

Jako rodzic zastępczy możesz:

 • ofiarować innym cząstkę siebie,
 • dać szansę potrzebującemu dziecku na stworzenie szczęśliwego i pełnego miłości domu,
 • wykorzystać swoje umiejętności do pomocy innym,
 • podarować komuś lepsze życie,
 • pomóc dziecku odkryć jego potencjał,
 • pokazać dziecku, że świat może być bezpiecznym miejscem,
 • rozwijać swoje umiejętności wychowawcze,
 • stworzyć sobie szansę do samorozwoju.

Typy rodzin zastępczych:

 • Spokrewniona - dziadkowie, pradziadkowie lub rodzeństwo dziecka.
 • Niezawodowa - małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim,  nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.
 • Zawodowa, w tym:

zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego - umieszcza się w niej dziecko do czasu unormowania jego sytuacji, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy, w wyjątkowych sytuacjach do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego dotyczącego powrotu dziecka do rodziny, przysposobienia lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej.

zawodowa specjalistyczna - umieszcza się w niej w szczególności dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także małoletnie matki z dziećmi.

 

Informacji w sprawie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej i niezawodowej udzielają koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Wojewódzka 23, tel. (32) 251 71 31, (32) 203 17 50, (32) 251 71 89.

 

 • Koordynator w TPPS 3 ul. Oblatów 24 obejmuje rejon TPPS 3, TPPS 5, TPPS 6
 • Koordynator w TPPS 6 ul. Czecha 2 obejmuje rejon TPPS 2, TPPS 6, TPPS 10
 • Koordynator w TPPS 7 ul. Świdnicka 35a obejmuje rejon TPPS 7
 • Koordynator w TPPS 8 ul. Łętowskiego 6a obejmuje rejon TPPS 7, TPPS 8
 • Koordynator w TPPS 9 ul. Krakowska 138 obejmuje rejon TPPS 9, TPPS 10
 • Koordynator w ZPZ ul. Wojewódzka 23 obejmuje rejon TPPS 1, TPPS 2, TPPS 4
 • Koordynator w MOPS ul. Jagiellońska 17 pok.6 obejmuje rejon TPPS 7, TPPS 10
   

 POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA ZAWODOWE RODZINY ZASTĘPCZE. 

Informacje dla kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze dostępne tutaj (doc, 36,5 KB)

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących rodzin zastępczych zawodowych udziela koordnynator w Dziale ds. Rodzin z Dziećmi ul. Jagiellońska 17 w Katowicach  tel. 32 251 00 87, 32 251 14 51, 32 251 78 17 wew.119 e-mail: dr@mops.katowice.pl

 

Informację wytworzył: 
Karina Bogacka
Data wytworzenia informacji: 
12.05.2014
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Iwona Wowra