Wymagania dla kandydatów na rodziny zastępcze

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

 • Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.
 • Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej nad swoimi dziećmi oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona.
 • Wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.
 • Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych.
 • Posiadają zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o zdolności do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem.
 • Uzyskali opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa spełniającego wymogi ustawowe.
 • Przebywają na terenie Polski.
 • Zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe dzieciom.
 • Nie były skazane prawomocnym wyrokiem.
 • W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, jedna osoba w rodzinie musi posiadać stałe źródło dochodu.
 • Uzyskały pozytywną opinię Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
 • Ukończyły szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą.

Gdzie uzyskać pomoc ?

Informacji w sprawie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej i niezawodowej udzielają koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Wojewódzka 23, tel. 32 251 71 31, 32 203 17 50, 32 251 71 89.

Informacji w sprawie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, udziela koordynator Działu ds. Rodzin z Dziećmi  ul. Jagiellońska 17 tel. 32 251 00 87, wew. 119.

Informację wytworzył: 
Karina Bogacka
Data wytworzenia informacji: 
17.10.2014
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Anna Michalska