Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt rehabilitacyjny


Dofinansowanie  zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych

Wnioskodawcami mogą być osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów takiego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. 

wniosek - osoby indywidualne (PDF; 319 KB)

wniosek - osoby indywidualne (DOC; 100 KB)

zaświadczenie (PDF; 340,07 KB)

zaświadczenie (DOC; 31,5 KB)

 

Dofinansowanie  zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Wnioskodawcą również może być również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

O dofinansowanie można ubiegać się jeden raz w roku składając wniosek w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

wniosek - instytucje (PDF; 296 KB)

wniosek- instytucje (DOC, 118 KB)

Jak ubiegać się o świadczenie?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wita Stwosza 7 pok. 124

Do wniosku należy załączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności, fakturę pro-forma lub kosztorys na wymieniony we wniosku sprzęt oraz zaświadczenie lekarskie informujące, iż wnioskowany do dofinansowania sprzęt jest niezbędny dla wnioskodawcy w procesie rehabilitacji społecznej w warunkach domowych oraz, że wnioskodawca nie ma możliwości korzystania z niego w najbliższej przychodni.

Na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku zawiera się umowę cywilno-prawną określającą  między innymi kwotę dofinansowania oraz ostateczny termin zakupu wnioskowanego sprzętu. Następnie wnioskodawca przedstawia fakturę zakupu oraz dowód wpłaty własnej, na podstawie których następuje wypłata dofinansowania.

Informację wytworzył: 
Angelika Bończewska
Data wytworzenia informacji: 
6.03.2020
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Marcin Milcarz