Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie kierowane jest do osób niepełnosprawnych, których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej oraz posiadają zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wartość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 100 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Dofinansowanie dotyczy zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dofinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017  roku, w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 31.05.2017 roku, pozycja 1061)(PDF653 KB)

O dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych osoba niepełnosprawna może występować za każdym razem, kiedy uzyska stosowne zlecenie.


Jak ubiegać się o świadczenie?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wita Stwosza 7 pok. 124

Do wniosku należy załączyć kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, oryginał faktury zakupu lub fakturę pro-forma, z informacją o wysokości dofinansowania Narodowego Funduszu Zdrowia oraz kopię potwierdzenia przyznanego limitu przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, środki są przekazywane na konto wnioskodawcy - w przypadku uiszczenia przez niego całej kwoty, lub na konto sprzedawcy, w przypadku wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności.

druk wniosku (DOC; 88 KB)

druk wniosku (PDF; 378 KB)

Istnieje również możliwość składania wniosków ( dla osób posiadających podpis elektroniczny lub profil zaufany) drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej SOW: Platforma internetowa Systemu Obsługi Wsparcia (serwis zewnętrzny)

Informację wytworzył: 
Angelika Bończewska
Data wytworzenia informacji: 
5.03.2020
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Marcin Milcarz