Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

Likwidacja barier architektonicznych ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. 

Kto może ubiegać się dofinasowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, które mają trudności w poruszaniu się. Wnioskodawca (osoba niepełnosprawna) musi doświadczać barier architektonicznych w miejscu zamieszkania.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych może wynosić do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Miasto Katowice na początku każdego roku określa maksymalny procent oraz kwotę dofinansowania, która będzie obowiązywać w danym roku kalendarzowym.

Kwota dofinasowania jest zaokrąglana do pełnych złotych na zasadach ogólnych.

Powyższe dofinasowanie można otrzymać raz na rok.

Co wchodzi w skład likwidacji barier architektonicznych ?

 1. Prace budowlane w zakresie dostosowania łazienki:
 • poszerzenie drzwi wejściowych do łazienki do minimum 80 cm w świetle ościeżnicy,
 •  likwidacja progu,
 •  położenie posadzki antypoślizgowej minimum R 10,
 •  wykonanie stanowiska kąpielowego z odpływem liniowym,
 •  zamontowanie uchwytów dla osób niepełnosprawnych,
 •  zamontowanie bądź zakup krzesełka prysznicowego,
 •  wykonanie prac odtworzeniowych i towarzyszących wynikających z indywidulanych potrzeb ujętych w kosztorysie i projekcie

W przypadku dostosowania łazienki wymagane jest kompletne dostosowanie pomieszczenia do potrzeb każdej osoby niepełnosprawnej. Oznacza to, że wymagane jest wykonanie wszystkich w/w prac, jeżeli warunki techniczne na to pozwalają.

 1. Zakup/montaż urządzeń ułatwiających przemieszczanie się osób niepełnosprawnych.
 2. Inne wynikające z indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach definicji likwidacji barier architektonicznych. 

Gdzie należy złożyć wniosek?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział ds. Osób Niepełnosprawnych

Katowice ul. Wita Stwosza 7 pok. 124

tel.032-606-18-33 

Poniedziałek – 12 30 – 17 00,

Wtorek – piątek – 8 00 – 12 00.

Jak przebiega przyznanie dofinansowania?

Wnioski rozpatrywane są w czterech etapach.

I etap - złożenie wniosku wraz z załącznikami:

 1. kopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 2. zaświadczeniem lekarskim (wypełnionym na odpowiednim druku),
 3. kopią umowy najmu, przydziału spółdzielczego, bądź aktu własności lokalu, w którym ma być przeprowadzona likwidacja barier architektonicznych,
 4. zgodą właściciela/współwłaściciela lokalu lub budynku na wykonanie wnioskowanego zakresu prac.

II etap - po zakwalifikowaniu wniosku do realizacji wymagane jest dostarczenie przez wnioskodawcę:

 • w przypadku prac budowlanych - projektu budowlanego wnioskowanychdo dofinansowania prac przedstawiającego zwymiarowany stan istniejący i stan projektowany – nie uwzględnia się wizualizacji,
 •  w przypadku prac budowlanych - kosztorysu szczegółowego wg KNR
 •  w przypadku zakupu urządzeń - oferty cenowej.

Wnioskodawca samodzielnie wybiera wykonawcę usługi.

III etap – po dostarczeniu w/w dokumentów

 1. przeprowadzana jest wizja lokalna przez pracowników Ośrodka,
 2. ustalana jest wysokość dofinasowania oraz podpisywana jest stosowna umowa cywilno-prawna pomiędzy MOPS a wnioskodawcą.

Zgodnie z zawartą umową wnioskodawca będzie zobowiązany do zawarcia odrębnej umowy z wykonawcą likwidacji barier architektonicznych oraz dostarczenie jej w terminie 14 dni od zawarcia do tutejszego Ośrodka. 

IV etap – zakończenie prac:

 • po zakończeniu prac odbywa się odbiór przedmiotu dofinansowania przez pracowników tutejszego Ośrodka:
 1. w przypadku prac budowlanych na odbiorze należy przedłożyć kosztorys powykonawczy/końcowy, atest na płytki zamontowane na posadzce, potwierdzenie wywozu gruzu oraz inne dokumenty konieczne do odbioru,
 2. następnie wnioskodawca dostarcza fakturę za wykonaną usługę i dowód wpłaty własnej, na podstawie przedłożonych, zweryfikowanych dokumentów następuje wypłata dofinansowania.

 

Druk wniosku z zaświadczeniem lekarskim (DOC, 135 KB)

Druk wniosku z zaświadczeniem lekarskim (PDF, 752 KB)

Informację wytworzył: 
Angelika Bończewska
Data wytworzenia informacji: 
23.11.2022
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Marcin Milcarz