Ochrona danych osobowych - RODO

POUCZENIE W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DO DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

 

 

   Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu   Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż przysługują Pani/Panu niżej określone prawa.

 

   Administratorem danych osobowych ujawnionych w formularzu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, ul. Jagiellońska 17, 40-032 Katowice.  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem Pani/Panu praw w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: daneosobowe@mops.katowice.pl, lub pod nr telefonu:32 251 00 87 oraz za pośrednictwem elektronicznej skrytki ePUAP pod adresem: /f7s0tdv03y/skrytka

 

   Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także celu kontrolnym. Dane konieczne do rozpatrzenia wniosku są zbierane i wykorzystywane przez Ośrodek dla prowadzonych postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych, w celu przyznania dodatku mieszkaniowego.

 

   Pozyskiwane danych odbywa się poprzez złożenie poprzez osobę ubiegającą się o świadczenie wypełnionego wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o wysokości dochodów lub na podstawie pisemnej prośby klienta o wystąpienie przez Ośrodek w jej imieniu do zakładów pracy/ instytucji/ zarządcy celem uzyskania informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

 

Powyższe dane będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe.

 

 

   Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną MOPS. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Ośrodka, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.

 

   Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.

 

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dostępne są na stronie internetowej MOPS

Informację wytworzył: 
Monika Kenska
Data wytworzenia informacji: 
24.05.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Karolina Guz