Nagrody, Wyróżnienia

2018 r.

Odznaczenia państwowe dla pracowników MOPS.

W dniu 11 grudnia 2018 roku o godzinie 10.00 w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie dla zasłużonych w różnych dziedzinach życia społecznego, w tym także zasłużonym pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Wicewojewoda śląski Robert Magdziarz wręczył dwa złote i osiem srebrnych medali za długoletnią służbę pracownikom katowickiego MOPS.

Nagroda specjalna Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku.

Pani Halina Kania – długoletni pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach otrzymała nagrodę  indywidualną Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Pani Kania pracuje na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej ds. osób starszych i niepełnosprawnych. Realizuje szereg form wsparcia dla osób w wieku 50+. Jest pomysłodawcą i autorem programu „Radość Życia – wszystko mogę”, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób starszych i niepełnosprawnych, jest odpowiedzią na zgłaszane przez nich potrzeby. Gala wręczenia nagród odbędzie się w Dniu Pracownika Socjalnego, tj. 21.11.2018 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach został wyróżniony przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nagrodą „Dobra praktyka w zakresie pomocy osobom bezdomnym 2018”.

Przedstawiona przez Ośrodek w ramach projektu „Pokonać bezdomność” dobra praktyka została wyróżniona przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nagrodą „Dobra praktyka w zakresie pomocy osobom bezdomnym 2018”. Spośród 16 województw w Polsce,  Wojewodowie poszczególnych województw, dokonali wyboru 32 podmiotów samorządowych i pozarządowych,  jako najlepszych  w  poszczególnych  województwach. Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Pani Elżbieta Rafalska, dokonała wyboru 6 najlepszych podmiotów wskazanych do nagrody Ministra. Na szczególną uwagę zasługuje fakt wybrania 3 spośród 6 nagrodzonych podmiotów (w tym MOPS Katowice) do dokonania prezentacji podczas uroczystości poświęconej wręczaniu listów gratulacyjnych oraz nagród. Dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, niniejsze wyróżnienie przyjętych rozwiązań oraz działań, stanowi na tle ogólnopolskim charakter wysoce prestiżowy.

2017 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej. W bieżącym roku zgłoszono ogółem 134 wnioski o nagrody, w tym 60 wniosków o przyznanie nagrody w kategorii indywidualnej i 74 w kategorii zespołowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach otrzymał nagrodę zespołową za przedstawioną nowatorską formę wsparcia - mieszkanie treningowe dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, jako dobrą praktykę i inspirację do szerokiego i kompleksowego wspierania osób niepełnosprawnych. Mieszkanie treningowe prowadzone jest dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację   projektu „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”.

Uroczystość wręczenia nagród  i wyróżnień odbędzie się  w dniu 21 listopada 2017 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na którą także zostali zaproszeni przedstawiciele katowickiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2016 r.

2015 r.

marzec 2015 r. - odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zasłużonym Pracownikom MOPS (szczegółowa informacja nt. uroczystości)

2014 r.

2013 r.

Wyróżnienia grupowe

 • Wyróżnienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla Miasta Katowice tytułem „DOBRA PRAKTYKA AKTYWNYCH FORM POMOCY ZA ROK 2012” w związku z programem Świetlica – Dzieci – Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015 w ramach którego w Świetlicy Specjalistycznej nr 5 realizowano zadanie pod nazwą „Strefa Młodego Człowieka” – nowy Klub Młodzieżowy w Katowicach-Zawodziu koordynator projektu Edyta Kruk-Łakomska
 • Miasto Katowice zostało laureatem V edycji konkursu Samorząd Równych Szans za projekt „Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz My”  - nagroda za działanie na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni.

Listy, gratulacje, podziękowania, wyróżnienia indywidualne

 • Podziękowania od Dyrekcji Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego za pomoc w zorganizowaniu spotkań dla młodzieży nt. Nie jesteś sam, Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego , kt. znalazły się w biedzie , chorobie, stanie sieroctwa  społecznego lub „eurosieroctwa”. Prelekcję przeprowadziły – Joanna Kula, Irena Dudek.
 • Halina Kania – wyróżnienie w IV edycji konkursu Wojewody Śląskiego p.n.  „Śląskie na 5” w kategorii Osobowość roku”. Rok 2012 poświęcony był promowaniu aktywności osób starszych oraz budowaniu solidarności międzypokoleniowej.

2012 r.

 • Listopad 2012 r. pracownicy MOPS otrzymali medale następujący pracownicy MOPS:
  • Zastępca Dyrektora MOPS Pani Ewa Bromboszcz - złoty medal za długoletnią służbę. (szczegółowa informacja nt. uroczystości i osób odznaczonych)
  • Kierownik Centrum Rehabilitacji Społecznej dla Osób Zaburzonych Psychicznie Pani Mariola Konarska-Meier - srebrny medal za długoletnią służbę.
  • Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej Pani Liliana Krzywicka - srebrny medal za długoletnią służbę
  • Specjalista Pracy Socjalnej - Koordynator w Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii Pani Beata Flak - brązowy medal za długoletnią służbę.
  • Specjalista Pracy Socjalnej Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii Pan Maciej Sosnowski - brązowy medal za długoletnią służbę. (szczegółowa informacja nt. uroczystości i osoby odznaczonej)

2010 r.

 • Lipiec 2010 r. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach otrzymał statuetkę „Bene Meritum” w uznaniu za wspieranie działań Komendy Miejskiej Policji w Katowicach na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

2009 r.

 • Grudzień 2009r. - Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymał wyróżnienie w konkursie ogłoszonym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" udział na pracę pisemną dotyczącą zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - list gratulacyjny (JPG, 78 KB).

2007 r.

 • Listopad 2007 r. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej został wyróżniony nagrodą pieniężną Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej - treść listu (JPG, 1333 KB). Uroczystość wręczania nagród odbyła się 21 listopada 2007r. w Rezydencji Belweder w Warszawie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od lat realizuje nowatorskie w skali kraju formy grupowej pracy socjalnej oraz tworzy kompleksowy system pomocy rodzinom mający na celu doprowadzenia rodzin do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

2005 r.

 • Listopad 2005 r. – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał List Gratulacyjny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla MOPS za nowatorskie i niekonwencjonalne metody pracy.

2004 r.

 • Październik 2004 r. - W uznaniu wieloletniej pomocy udzielanej szpitalom w pozyskiwaniu rodzin zastępczych dla opuszczonych noworodków Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Katowicach przyznano medal polsko-szwajcarskiego programu „Matka i Dziecko”.

2003 r.

 • Grudzień 2003 r. - Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymał Honorowa Odznaka Niebieskiej Linii „ZŁOTY TELEFON” za działanie na rzecz osób cierpiących z powodu przemocy w rodzinie.
 • Maj 2003 r. - Miasto Katowice zostało uhonorowane wyróżnieniem w rozstrzygniętym ogólnopolskim konkursie „Na najlepszego organizatora dożywiania uczniów”, do którego przystąpił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Katowice oraz szkołami podstawowymi i gimnazjami.
Informację wytworzył: 
Piotr Tomko
Data wytworzenia informacji: 
29.11.2016
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Renata Gajdka