Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych i koordynacja tego audytu uregulowane są w dziale VI – art. 272 – 296 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnetrznego reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (rozporządzenie metodologiczne).

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

Audyt wewnętrzny przeprowadza się na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego, zwanego dalej "planem audytu". W uzasadnionych przypadkach audyt wewnętrzny przeprowadza się poza planem audytu. Plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu stanowią udostępnianą na wniosek informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Informację wytworzył: 
Monika Mosur - Łagutko
Data wytworzenia informacji: 
11.01.2010
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Monika Mosur - Łagutko