Jak zostać rodziną zastępczą


Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze, którzy mogą zaoferować potrzebującym dzieciom prawdziwy dom.

RODZINA ZASTĘPCZA NIEZAWODOWA

A może moglibyście zaopiekować się dzieckiem, nie rezygnując z wykonywanej pracy zawodowej?

RODZINA ZASTĘPCZA SPOKREWNIONA

Mogą nią zostać najbliżsi krewni dziecka, czyli dziadkowie lub rodzeństwo.

Informacji w sprawie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej i niezawodowej udzielają koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Wojewódzka 23, tel. (32) 251 71 31, (32) 203 17 50, (32) 251 71 89.

 • Koordynator w TPPS 6 ul. Czecha 2 obejmuje rejon TPPS 2, TPPS 6, TPPS 10
 • Koordynator w TPPS 7 ul. Świdnicka 35a obejmuje rejon TPPS 7, TPPS 8
 • Koordynator w TPPS 9 ul. Krakowska 138 obejmuje rejon TPPS 9, TPPS 10
 • Koordynator w ZPZ ul. Wojewódzka 23 obejmuje rejon TPPS 1, TPPS 2, TPPS 4
 • Koordynator w MOPS ul. Jagiellońska 17 pok.02 obejmuje rejon TPPS 3, TPPS 5, TPPS 10

RODZINA ZASTĘPCZA ZAWODOWA

 Co oferujemy?

 •  stałą, ciekawą pracę,
 •  dobre warunki płacowe,
 •  możliwość niesienia pomocy dzieciom krzywdzonym, porzuconym oraz odebranym rodzicom w sytuacjach interwencyjnych,
 •  stałą pomoc i wsparcie w zakresie opieki i wychowania oraz szkolenia podnoszące umiejętności opiekuńczo-wychowawcze, wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i prawne.

Wymagania:

 •  posiadanie stałego dochodu,
 •  niekaralność,
 •  stałe miejsce zamieszkania w Katowicach,
 •  dobry stan zdrowia,
 •  warunki lokalowe umożliwiające przyjęcie co najmniej trojga dzieci,
 •  gotowość do rezygnacji z zatrudnienia przed zawarciem umowy (osoba otrzymująca wynagrodzenie nie może wykonywać innej pracy) 

Więcej informacji możesz uzyskać kontaktując się z nami pod numerami telefonów tel. 32 251 00 87, 32 251 14 51, 32 251 78 17 wew.119 e-mail: dr@mops.katowice.pl
- koordynator w Dziale ds. Rodzin z Dziećmi ul. Jagiellońska 17 w Katowicach

Prosimy rodziny zainteresowane podjęciem funkcji zawodowej rodziny zastępczej o zgłoszenie się w Dziale ds. Rodzin z Dziećmi ul. Jagiellońska 17 pokój nr 2 na parterze, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZAŁOŻYĆ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ ZAWODOWĄ?

Kandydaci proces kwalifikacyjny, na który składają się badania psychologiczne i pedagogiczne, analiza sytuacji osobistej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej oraz niezbędne szkolenia.

Koszt procesu kwalifikacyjnego nie obciąża kandydatów.

WSPARCIE KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 • przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka planu pomocy dziecku;
 • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 • zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 • przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej. Katowickie rodziny zastępcze mogą także liczyć na pomoc psychologa, pedagoga, terapeuty, mediatora oraz prawnika w ramach bezpłatnej pomocy oferowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Informację wytworzył: 
Anna Kowalczyk-Hasterok
Data wytworzenia informacji: 
3.04.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Iwona Wowra