Klauzula informacyjna transport na szczepienie

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach (MOPS).

Z administratorem danych mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

Z kim mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych?

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych:

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane będziemy przetwarzać:

 • w celu realizacji innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z art. 11h ust. 1, 4, 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w powiązaniu z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.2.1.2021 z dnia 12 stycznia 2021 z późn. zm.
 • w celu umożliwienia transportu do punktu szczepień co jest zadaniem wykonywania przez administratora w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w powiązaniu z art. 7 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawą o pomocy społecznej,
 • w celach archiwalnych, kontrolnych w szczególności w celu realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych do podejmowania wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Komu udostępnimy Państwa dane?

 1. Państwa dane zostaną udostępnione Prezydentowi Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4,
 2. Państwa dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność ich udostępniania wynika z przepisów prawa, w szczególności odbiorcami którym mogą być ujawnione Państwa dane osobowych będą strony i uczestnicy postępowań.
 3. Dane mogą być ujawnione również podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną MOPS. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Ośrodka, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.
 4. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, w szczególności operatorzy pocztowi oraz podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili ich udostępnienia Prezydentowi Miasta Katowice, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas wynikający z tej ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Jakie przysługują Państwu prawa?

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 4. w szczególnych sytuacjach przysługuje Państwo prawo do usunięcia danych;

W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji zadań realizowanych w interesie publicznym, przysługuje Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Wniosek w sprawie skorzystania z powyższych praw należy składać korzystając z wzoru wniosku dotyczącego realizacji praw osoby, której dane osobowe dotyczą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach (PDF, 208 kB).

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dostępne są na stronie internetowej MOPS.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) (PDF,1033 KB) 

Informację wytworzył: 
Sylwia Bochenek
Data wytworzenia informacji: 
4.02.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Jarosław Żabówka