Program „Wspieraj Seniora” na 2021 rok

Kwota dofinansowania: 496 362,00 zł

Program realizowany w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. z możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące z uwagi na utrzymujący się stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Cel programu: zapewnienie usługi wsparcia seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie, w tym artykułów spożywczych, oraz środków higieny osobistej.

Program jest realizowany w formie:

  • usługi wsparcia polegającej na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla seniorów, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostaną w swoim domy (usługa realizowana przez Fundację Wolne Miejsce),
  • dostarczania posiłków przygotowywanych przez Dzienne Domy Pomocy Społecznej do miejsca zamieszkania osób posiadających wydaną decyzję administracyjną przyznającą pobyt w DDPS do czasu ponownego uruchomienia usług stacjonarnych w DDPS (usługa realizowana przez Fundację Wolne Miejsce oraz PS Serwis Non Profit).

Adresaci programu:

seniorzy, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19,
osoby poniżej 70 roku życia, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobom potrzebującym należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.

 

Realizacja usługi wsparcia w ramach programu nie przysługuje osobie, która ma przyznane decyzją administracyjną usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 

Plakat Wspieraj Seniora (PDF 94,26 KB)

Informację wytworzył: 
Anna Górniak
Data wytworzenia informacji: 
23.04.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka