Dofinansowanie do ekologicznych form ogrzewania

 Pomoc w formie zasiłku na zakup opału:

Osobami uprawnionymi do otrzymania zasiłku celowego na opał są:

 • wszystkie osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego dla osoby/rodziny określonego w ustawie o pomocy społecznej (tj. 776,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 600,00 zł na osobę w rodzinie),
 • osoby/rodziny z dochodem do 150% kryterium dochodowego (tj. 1 164,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 900,00 zł na osobę w rodzinie), w przypadku:
  •  1 osobowych gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych,
  • 2 osobowych gospodarstw domowych, w których wszystkie osoby są niepełnosprawne,
  • 2 osobowych gospodarstw domowych, w których jedna osoba jest starsza a druga niepełnosprawna,
  •  1 osobowych lub 2 osobowych gospodarstw domowych, w których wszystkie osoby są starsze.

Osoba niepełnosprawna – osoba posiadająca orzeczenie o znacznym, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub I i II grupę inwalidzką. Warunkiem przyznania zasiłku jest podjęcie przez wszystkie osoby w rodzinie współpracy w celu rozwiązywania swojej trudnej sytuacji życiowej, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

Pomoc w formie zasiłku na dofinansowanie wkładu własnego przeznaczonego na zmianę systemu grzewczego z węglowego tradycyjnego na proekologiczne:

Jednorazowy zasiłek na dofinansowanie wkładu własnego przeznaczonego na zmianę systemu grzewczego z węglowego tradycyjnego na proekologiczne może być przyznany w wysokości do 2000,00 zł (nie więcej jednak niż wysokość wkładu własnego). 

Wniosek o dofinansowanie może złożyć osoba/rodzina, która:

 • podpisze umowę o dotację celową na zmianę systemu grzewczego z węglowego tradycyjnego na proekologiczne,
 • zmieni ogrzewanie,
 • zgłosi wykonanie zmiany ogrzewania do Wydziału Kształtowania Środowiska, który potwierdzi wykonanie zmiany ogrzewania spisując Protokół odbioru,
 • otrzyma przelew środków finansowych z Wydziału Kształtowania Środowiska,

której dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (tj. 1 552,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1 200,00 zł na osobę w rodzinie) oraz u której stwierdzony zostanie jeden z powodów wymienionych w art.7 powyższej ustawy tj. m.in. ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność.

Pomoc w formie zasiłku na dofinansowanie do pokrycia kosztów ogrzewania elektrycznego lub gazowego:

Osobami uprawnionymi do otrzymania powyższego są:

 • osoby posiadające ogrzewanie elektryczne bądź gazowe:
  • których dochód nie przekracza kryterium dochodowego dla osoby/rodziny określonego w ustawie o pomocy społecznej (tj. 776,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 600,00 zł na osobę w rodzinie,
  • z dochodem do 150% kryterium dochodowego (tj. 1 164,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarujacej oraz 900,00 zł na osobę w rodzinie), w przypadku:
   •  1 osobowych gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych,
   •  2 osobowych gospodarstw domowych, w których wszystkie osoby są niepełnosprawne,
   • 2 osobowych gospodarstw domowych, w których jedna osoba jest starsza a druga niepełnosprawna,
   • 1 osobowych lub 2 osobowych gospodarstw domowych, w których wszystkie osoby są starsze.

Osoba niepełnosprawna – osoba posiadająca orzeczenie o znacznym, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub I i II grupę inwalidzką.

Dofinansowana będzie kwota dofinansowania do wysokości rachunków za ogrzewanie w sezonie grzewczym, ale łącznie nie więcej niż 1 200,00 zł.

Warunkiem przyznania zasiłku jest podjęcie przez wszystkie osoby w rodzinie współpracy w celu rozwiązywania swojej trudnej sytuacji życiowej, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

Informację wytworzył: 
Barbara Rogóż
Data wytworzenia informacji: 
3.02.2022
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka