Program ,,Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

                     
 

Miasto Katowice ogłasza nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.


Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 będzie realizowany poprzez świadczenie:

 

 1. Opieki wytchnieniowej - pobyt całodobowy w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w ośrodku wsparcia:
  1.  uczestnik może wskazać osobę, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej,
  2.  opieka do 14 dni,
  3.  realizacja zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem, pomoc w podstawowych czynnościach domowych i pielęgnacyjnych oraz spędzanie wspólnego czasu w formie gier, zabaw i zajęć edukacyjnych.
 2. Opieki wytchnieniowej – pobyt dzienny w wymiarze 240 godzin na rok w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej:
  1. realizacja działań: terapeutycznych, fizjoterapeutycznych, asystenckich,
  2. organizacja zajęć integracyjnych w formie gier i zabaw oraz wyjść towarzyskich,
  3. wsparcie samodzielnego funkcjonowania.

Program adresowany jest w pierwszej kolejności do osób, które mają niepełnosprawność sprzężoną lub wymagają wysokiego poziomu wsparcia
(ze wskazaniem w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności) lub stale przebywają w domu, tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają osoby, które przedstawią potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM. Kartę oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów w skali FIM, Ośrodek zastrzega sobie możliwość kwalifikacji uczestników Programu ze względu na stan zdrowia i sytuację życiową.


Program w imieniu Miasta Katowice realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. Usługi w ramach Programu będą świadczone nieodpłatnie. Mając na względzie powyższe, zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie kart zgłoszenia do udziału w Programie wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, kartą oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (Ocenę potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej –FIM). Karty można złożyć drogą mailową – skan lub zdjęcie (ddps-francuska@mops.katowice.pl) lub osobiście w siedzibie Dziennych Domów Pomocy Społecznej przy ul. Francuskiej 43 oraz w kancelarii MOPS przy ul. Jagiellońskiej 17 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 - 15.00 do dnia 31.03.2022 roku.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 32 251 71 89 lub 32 416 99 38.

Wymagane dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.
 2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej.
 3. Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM.
 4. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Dofinansowanie projektu: 404 328,00 zł
Całkowita wartość projektu: 404 328,00 zł

 

Załączniki:

 1. Plakat główny(PDF;652.93KB)
 2. Plakat opieka wytchnieniowa - pobyt dzienny(PDF;207.9KB)
 3. Plakat opieka wytchnieniowa - pobyt całodobowy(PDF;206.03KB)
 4. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022(PDF;148.14KB)
 5. Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM(PDF;175.05KB)
 6. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022(PDF;158.2KB)

 

Informację wytworzył: 
Kinga Grzybek
Data wytworzenia informacji: 
4.03.2022
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Kinga Grzybek