Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

                                                                                                             

Miasto Katowice ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego, rozpoczyna realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób z niepełnosprawnościami w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  •  stopniu znacznym lub
  •  stopniu umiarkowanym albo
  •  traktowane na równi do wymienionych w pkt. 1 i 2.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1.  wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Limit godzin przysługujących na jednego uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 360 godzin rocznie dla:
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Przyznając usługę asystencji osobistej Ośrodek bierze pod uwagę osobistą sytuację osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu. Rodzaj i ich zakres godzinowy uzależniony będzie od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.,
o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9 Programu, finansowane z innych źródeł.

Usługi w ramach Programu będą świadczone nieodpłatnie. Mając na względzie powyższe, zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie kart zgłoszenia do udziału w Programie wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Kartę można złożyć drogą mailową – skan lub zdjęcie (pi@mops.katowice.pl) lub osobiście przy ul. Francuskiej 70 oraz w kancelarii MOPS przy ul. Jagiellońskiej 17 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 - 15.00 do dnia 30.07.2022 roku.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32 416 22 74.

Wymagane dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.
 2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej.
 3. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Dofinansowanie projektu: 1 604 817,00 zł

Całkowita wartość projektu: 1 604 817,00 zł

Załączniki:

 1. Plakat główny(PDF;654.26KB)
 2. Plakat "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022(PDF;206.24KB)
 3. Karta zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022(PDF;183.31KB)
 4. Klauzula informacyjna w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022(PDF;174.04KB)
Informację wytworzył: 
Klaudia Waliszak
Data wytworzenia informacji: 
7.03.2022
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Łojek