Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy - edycja 2023

 

Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – edycja 2023

 

Kwota dofinansowania w 2023 roku : 41 360,35 zł
 

Cel programu:

Strategicznym cele programu jest poprawa dostępności form usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia osób niesamodzielnych ze względu na wiek lub niepełnosprawność.

 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach korzysta z dofinansowania w ramach Modułu I tj. dofinansowania kosztów jakie gmina ponosi w związku z kierowaniem osób do rodzinnego domu pomocy mieszczącego się w Katowicach przy ul. Krupińskiego 11.

 

Adresaci programu:

Bezpośrednimi adresatami programu są gminy, które partycypują w kosztach pobytu osób kierowanych przez gminę do rodzinnego domu pomocy na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy.

Pośrednimi adresatami programu są:

  1. Osoby fizyczne prowadzące rodzinny dom pomocy lub planujące utworzenie rodzinnego domu pomocy,
  2. Organizacje pożytku publicznego prowadzące rodzinny dom pomocy lub planujące jego utworzenie,
  3. Osoby korzystające ze wsparcia rodzinnych domów pomocy.

 

 

 

Załącznik: plakat Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy (pdf 96,00 KB)

 

 

Informację wytworzył: 
Barbara Rogóż
Data wytworzenia informacji: 
23.01.2024
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka