Informacja dotycząca możliwości ubiegania się o uzyskanie dokumentu pobytowego dla dzieci brytyjskich przebywających w Polsce

Informacja dotycząca możliwości uzyskania dokumentu pobytowego na podstawie Umowy Wystąpienia dla dzieci przebywających w opiece, będących obywatelami Wielkiej Brytanii, które są beneficjentami Umowy Wystąpienia w Polsce

 

Obywatele Wielkiej Brytanii i członkowie ich rodzin będący beneficjentami Umowy Wystąpienia w Polsce nie mają obowiązku uzyskania nowego statusu oraz dokumentu pobytowego, jako warunku legalnego pobytu w Polsce na podstawie Umowy Wystąpienia. W zakresie uprawnień pobytowych obywateli wynikających z Umowy Wystąpienia, na terytorium Polski zastosowanie ma system deklaratoryjny, a nie konstytutywny. Osoby kwalifikujące się do prawa pobytu na tej podstawie są natomiast uprawnione do otrzymania (zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie 2004/38/WE) dokumentu pobytowego zawierającego oświadczenie, że został wydany zgodnie z Umową Wystąpienia. Biorąc pod uwagę praktyczne względy, zaleca się aby wszyscy beneficjenci Umowy Wystąpienia uzyskali nowe dokumenty pobytowe. Ich posiadanie ułatwi korzystanie z uprawnień beneficjenta przy przekraczaniu granic oraz podczas pobytu na terytorium Polski.

 

Beneficjentami Umowy Wystąpienia w Polsce są obywatele Wielkiej Brytanii i członkowie ich rodzin, którzy korzystali z prawa pobytu w Polsce zgodnie z prawem UE przed zakończeniem okresu przejściowego, tj. w dniu 31.12.2020r. lub wcześniej w razie dopuszczalnej nieobecności w tej dacie oraz, po tej dacie w dalszym ciągu mieszkają w Polsce.   

 

Beneficjentami Umowy Wystąpienia w Polsce są także dzieci dołączające do beneficjenta tej Umowy po dniu 31.12.2020r., lub dzieci beneficjenta Umowy, które urodziły się po tej dacie.

 

W celu uzyskania dokumentu pobytowego dla beneficjenta Umowy Wystąpienia należy złożyć do wojewody wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W przypadku pobytu w Polsce przez co najmniej 5 lat można złożyć wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu.

 

Wniosek w przypadku obywatela Wielkiej Brytanii będącego:

  1.  osobą małoletnią – składają (tj. podpisują) rodzice lub ustanowieni przez sąd lub inny organ opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd lub inny organ opiekunów;
  2. osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie – składa (tj. podpisuje) opiekun ustanowiony przez sąd lub inny organ;
  3. osobą małoletnią bez opieki – składa (tj. podpisuje) kurator.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj: Brexit - informacje i wnioski (serwis zewnętrzny)

 

W razie potrzeby można skontaktować się z właściwym urzędem wojewódzkim (wydział właściwy ds. cudzoziemców).

Informację wytworzył: 
Izabela Krupa
Data wytworzenia informacji: 
19.09.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Anna Michalska