Rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”

Kwota dofinansowania: 155 052,16 zł.

 

Cel programu:

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1923).

 

W ramach programu zostały dofinansowane:

  • dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny przez przyznanie asystentowi dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 2000 zł w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części,
  • koszty zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 80% (wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń), poniesione za okres: listopad i grudzień 2023 r.

 

Adresaci programu:

jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, których obowiązkiem jest realizacja zadań z obszaru wspierania rodziny, w tym również wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W ramach programu ze środków finansowych mogły  skorzystać za pośrednictwem gmin również podmioty niepubliczne, które zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizują zadanie pracy z rodziną na zlecenie samorządu.

Plakat do programu (PDF, 714 kB)

Informację wytworzył: 
Małgorzata Kramarz
Data wytworzenia informacji: 
22.01.2024
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak