Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Cel programu:
Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program ma charakter całoroczny.
Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.
 
Pomoc udzielana jest w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.
 
Program jest realizowany w formie:
W ramach Programu w MOPS Katowice realizowane są 2 moduły:

  1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w formie posiłków dla dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole.
  2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH w formie przygotowania posiłku wraz z dowozem do miejsca zamieszkania, posiłku w Środowiskowym Domu Samopomocy, posiłków w schronisku dla osób bezdomnych.

Adresaci programu:
MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:
Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej

- tj. rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 1200,00 zł na osobę w rodzinie.
 
MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH:
Ze środków przekazywanych w ramach Programu gmina udziela wsparcia w postaci posiłku w szczególności osobom starszym, chorym i z niepełnosprawnościami spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy (tj. osobom, których dochód nie przekracza kwoty 1552,00 zł/rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 1200,00 zł na osobę w rodzinie).
 
Efekty:
Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub z niepełnosprawnościami i samotnych.
 
Załączniki:
plakat Posiłek w szkole i w domu 2024 (pdf 97 KB)

Informację wytworzył: 
Agnieszka Dutka
Data wytworzenia informacji: 
25.03.2024
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka