Program "Aktywny samorząd" na 2024 rok

 Program „Aktywny Samorząd”

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. W 2024 roku w ramach Programu realizowane będą następujące zadania:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, dofinansowanie lub refundacja:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

 • Zadania: 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

 • Zadania: 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadania: 1, 3 i 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

 • Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 • Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 • Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 • Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

 • Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

 • Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką).

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,

 • w kolegium,

 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub szkoły doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu, a także kosztów przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków:

Moduł I od dnia 01.03.2024 r. do 31.08.2024 r. 

Moduł II od dnia 01.03.2024 r. do 31.03.2024 r. (I termin - rok akademicki 2023/2024),

od dnia 01.03.2024 r. do 10.10.2024 r. (II termin - rok akademicki 2024/2025).

 

Komunikat PFRON "Aktywny samorząd" na 2024roku (serwis zewnętrzny)

"Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku (PDF; 365 KB).

Regulamin rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach  programu "Aktywny samorząd" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Katowicach (PDF;219KB ). ” 

 

 

Informację wytworzył: 
Angelika Bończewska
Data wytworzenia informacji: 
23.02.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Angelika Bończewska