Pilotażowy program "Aktywny samorząd" na 2023 rok

Pilotażowy program Aktywny samorząd na rok 2023. 

W roku 2023 w ramach programu realizowane będą następujące zadania:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 i 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
 • Obszar B Zadanie 1, 3 i 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe
 • w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Uwaga!

Istnieje możliwość składania wniosków w ramach programu Aktywny samorząd drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej SOW: Platforma internetowa Systemu Obsługi Wsparcia (serwis zewnętrzny)

Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków:

Moduł I od dnia 01.03.2023 r. do 31.08.2023 r. 

Moduł II od dnia 01.03.2023 r.

do 31.03.2023 r. (I termin - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023)

do 10.10.2023 r. (II termin – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024).

 

Komunikat PFRON "Aktywny samorząd" na 2023 roku (serwis zewnętrzny)

"Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku (PDF; 310 KB).

Regulamin rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Katowicach (PDF; 553KB ). ” 

Druki wniosków na poszczególne zadania w przedmiotowym programie zostaną uaktualnione na stronie internetowej MOPS Katowice po otrzymaniu wzorów ze strony PFRON.

 

Informację wytworzył: 
Angelika Bończewska
Data wytworzenia informacji: 
21.02.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Marcin Milcarz