Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej.

Komu przysługuje karta parkingowa?

O wydanie karty parkingowej mogą ubiegać się osoby posiadające:

  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień

wraz z pozytywnie spełnionym wskazaniem 9, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które potwierdza fakt występowania u osoby orzekanej znacznie ograniczonych możliwości samodzielnego poruszania się.

 

UWAGA! Szanowni Państwo, informujemy, iż zgodnie z przepisami prawa wniosek na kartę parkingową osoba z niepełnosprawnością składa OSOBIŚCIE, z wyjątkiem:

  1.  Osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
  2.  Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
  3.  Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Art. 15 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

 

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa jest wydawana wyłącznie:

  • osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
  •  osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.   

 

W przypadku osób posiadających orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidztwa, wydane przez ZUS, KRUS lub inne organy emerytalno – rentowe, istnieje konieczność złożenia wniosku o wydanie orzeczenia w Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia.

Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskują kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego pozytywne spełnione wskazanie w zakresie karty parkingowej.

Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, ale wyłącznie od tego czy osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna) uzyskują kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się - na podstawie dotychczasowego orzeczenia, jeżeli zawiera ono pozytywnie wskazanie do uzyskania karty parkingowej.

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskują kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.

Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności i tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).

 

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych poniżej 16 roku życia

Osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności zawierającego pozytywne spełnione wskazanie w zakresie karty parkingowej. W przypadku tych osób wskazanie do karty parkingowej nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, ale wyłącznie od tego czy dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

 

 

Informację wytworzył: 
Patrycja Sompolska
Data wytworzenia informacji: 
2.07.2024
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Patrycja Sompolska