Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok

Uchwała nr XX/376/07
Rady Miasta Katowice

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 41 oraz art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. nr 70, poz. 473 z późn.zm.)

 

Rada Miasta Katowice
uchwala:

  • § 1.Przyjąć Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do wdrożenia wyżej wymienionego programu i złożenia sprawozdania z jego realizacji w terminie do 20 lutego 2009 r.
  • § 2.Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
  • § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

załącznik (RTF,106KB)

Informację wytworzył: 
Bożena Michałek
Data wytworzenia informacji: 
16.01.2008
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak