Pilotażowy program "Aktywny samorząd" na 2017 rok

UWAGA!!!

Pilotażowy Program Aktywny Samorząd na rok 2017

 

Dnia 02.02.2017 roku został ogłoszony komunikat w sprawie Pilotażowego Programu Aktywny Samorząd na rok 2017.

 

W roku 2017 w ramach programu realizowane będą następujące zadania:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków:

Moduł I od dnia 19.04.2017 r. do 30.08.2017 r. 

Moduł II od dnia 1.09.2017 r. do 10.10.2017 r. (II termin - rok akademicki 2017/2018)

 

 

 

 

Treść programu  obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku (serwis zewnętrzny).

"Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku z dnia 24.01.2017 roku (PDF; 539 KB)

Informacje dla Modułu II (serwis zewnętrzny)

Regulamin rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Pilotażowego Programu "Aktywny Samorząd" w MOPS w Katowicach w 2017 roku (DOC; 181,5 KB)

Informację wytworzył: 
Emilia Nowak
Data wytworzenia informacji: 
5.05.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek