Pilotażowy program "Aktywny samorząd" na 2018 rok

UWAGA!!!

Pilotażowy Program Aktywny Samorząd na rok 2018

 

Dnia 01.02.2018 roku został ogłoszony komunikat w sprawie Pilotażowego Programu Aktywny Samorząd na rok 2018.

 

W roku 2018 w ramach programu realizowane będą następujące zadania:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków:

Moduł I od dnia 03.04.2018 r. do 30.08.2018 r. 

Moduł II

od dnia 01.03.2018 r do 30.03.2018 r. (I termin - rok akademicki 2017/2018)

od dnia 1.09.2018 r. do 10.10.2018 r. (II termin - rok akademicki 2018/2019)

Komunikat PFRON "Aktywny Samorząd" na 2018 roku (serwis zewnętrzny)

"Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku z dnia 31.01.2018 roku (PDF; 394,22 KB)

Regulamin rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach (PDF; 488 KB )

Informację wytworzył: 
Emilia Nowak
Data wytworzenia informacji: 
23.02.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek