Wymagane dokumenty

Podstawowe dokumenty – konieczne do dostarczenia bez względu na indywidualną sytuację wnioskodawcy:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego( DOC 65,5 KB ) potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.
 2. Deklaracja o wysokości dochodu ( DOC 62,5 KB ) wszystkich członków gospodarstwa domowego
 3. Dodatkowe informacje- niezbędne do wydania decyzji ( DOC 80,5 KB ) – w części 1.1 wypełnione i potwierdzone przez zarządcę, w części 1.2 wypełnione i potwierdzone przez wnioskodawcę.
 4. Dodatkowe informacje o lokalu (DOC 82,5KB) – wypełnia i potwierdza zarządca.

Dodatkowe dokumenty – w zależności od indywidualnej sytuacji klienta:

 1. Umowa najmu/podnajmu
 2. Akt własności domu jednorodzinnego lub lokalu w budynku wielorodzinnym
 3. Dokument potwierdzający inny tytuł prawny
 4. Wyrok sądowy lub dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego
 5. Zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu – właściciel domu jednorodzinnego.
 6. W przypadku osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności przed 23.XI.2004r. dodatkowo należy dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
 7. W przypadku osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność została orzeczona po 23.XI.2004r. posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności należy dostarczyć orzeczenie wydane przez Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (punkt 10 orzeczenia)
 8. W przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim - zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim.

Rodzaje dochodów, które powinny być uwzględnione przez wnioskodawcę przy wypełnianiu deklaracji o dochodach oraz dokumenty na podstawie których wypełniono deklarację, wnioskodawca jest zobowiązany przechowywać przez okres trzech lat,

Rodzaje dokumentów ze względu na źródło dochodów:

 1. Osoby pracujące na podstawie umowy o prace, umowy zlecenia lub umowy o dzieło:
  1. zaświadczenie o dochodach (DOC 42,0 KB) wystawione przez zakład pracy
  2. zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów (DOC 42,0 KB) z umowy zlecenia lub umowy o dzieło
 2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych:
  1. zaświadczenie o wysokości dochodów (RTF 62 KB) z prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzone przez Biuro Rachunkowe lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
  2. aktualne zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej.
 3. Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej:
  1. oświadczenie o uzyskanych dochodach zapisane w deklaracji o wysokości dochodów
 4. Osoby prowadzące gospodarstwo rolne:
  1. zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzające dochód z posiadanego przez wnioskodawcę gospodarstwa rolnego wyliczony na hektar przeliczeniowy
 5. Osoby bezrobotne:
  1. zaświadczenie o wysokości świadczeń wypłacanych przez PUP (z uwzględnieniem składki zdrowotnej)
 6. Osoby uczące się:
  1. zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk ze szkół zawodowych
  2. zaświadczenie o kontynuacji nauki na studiach wyższych i o wysokości ewentualnego stypendium naukowego i/lub socjalnego wystawione przez dziekanat uczelni
 7. emeryci/renciści
  1. dowody wypłat emerytury/renty i ostatnia decyzja emerytalna/rentowa
  2. zaświadczenie z ZUS potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w poszczególnych miesiącach uwzględniające kwoty brutto, netto, potrącenia i dodatki
 8. Osoby otrzymujące alimenty (dotyczy osób, które nie otrzymują zaliczki alimentacyjnej):
  1. Wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny,
  2. zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów.
Informację wytworzył: 
Monika Kenska
Data wytworzenia informacji: 
1.06.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Karolina Guz