Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z przesyłaniem wiadomości poczty elektronicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z  informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych, w zakresie adresu poczty elektronicznej oraz innych danych podanych przez Państwa we wiadomościach przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach (MOPS).

Z administratorem danych mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

Z kim mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych?

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych:

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane będziemy przetwarzać:

  • w celu realizacji obowiązków wynikający z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • w celach archiwalnych, kontrolnych w szczególności w celu realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • w celu realizacji innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w szczególności określonych w Statucie MOPS, zależnie od celu kontaktu – dodatkowe informacje o podstawach i celach przetwarzania znajdą Państwo na odpowiednich stronach internetowych MOPS.

Państwa dane będziemy przetwarzać również w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznych.

Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych do podejmowania wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Komu udostępnimy Państwa dane?

Państwa dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność ich udostępniania wynika z przepisów prawa, w szczególności odbiorcami którym mogą być ujawnione Państwa dane osobowych będą strony i uczestnicy postępowań.
Dane mogą być ujawnione również podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną MOPS. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Ośrodka, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.
Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, w szczególności operatorzy pocztowi oraz podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy w której zostały one zebrane, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas wynikający z tej ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Jakie przysługują Państwu prawa?

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • w szczególnych sytuacjach przysługuje Państwo prawo do usunięcia danych;

W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej oraz danych przetwarzanych w celu realizacji zadań realizowanych w interesie publicznym, przysługuje Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Wniosek w sprawie skorzystania z powyższych praw należy składać korzystając z wzoru wniosku dotyczącego realizacji praw osoby, której dane osobowe dotyczą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach (PDF, 217kB).

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dostępne są na stronie internetowej MOPS

 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) [serwis zewnętrzny]

Informację wytworzył: 
Jarosław Żabówka
Data wytworzenia informacji: 
21.04.2020
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Jarosław Żabówka