Domy pomocy społecznej

wniosek o pomoc (DOC, 72 KB) w formie skierowania do domu pomocy społecznej można złożyć w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel. (32) 251 60 99

TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel. (32) 253 77 30

TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 , tel. (32) 258 07 09

TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel. (32) 353 02 78

TPPS nr 5 ul. Dębowa 16,  tel. (32) 254 70 61

TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel. (32) 209 00 23

TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel. (32) 252 56 35

TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel. (32) 206 15 68

TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel. (32) 255 35 67

TPPS nr 10 ul. Krakowska 138,  tel. (32) 256 80 39

 

Pracownicy socjalni przyjmują;

poniedziałek 14:00 - 17:00

wtorek - piątek: 8:00 - 10:00 (oprócz środy)

 

W przypadku osób bezdomnych należy zgłosić się w Dziale ds. Osób Bezdomnych, ul. Macieja 10

Pracownicy socjalni DBD przyjmują:

poniedziałek 8:00 - 13:00
wtorek - piątek: 8:00 - 12:00 (oprócz środy)

 

Domy pomocy społecznej świadczą usługi opiekuńcze, bytowe, wspomagające i edukacyjne, na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby. Formy i zakres usług wynikają z indywidualnych potrzeb mieszkańców z uwzględnieniem świadczeń z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Całość postępowania w sprawie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej prowadzona jest przez Terenowe Punkty Pomocy Społecznej.

Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie, elektronicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m. in. zaświadczenie o zarobkach odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp.

 

Domy Pomocy Społecznej w Katowicach

 Dla osób w podeszłym wieku:

 1. Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” Katowice ul. Traktorzystów 42
  • 98 miejsc, koedukacyjny
  • średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca  – 7 226,47 zł

 Dla osób w podeszłym wieku w szczególności z otępieniem, chorobą Alzheimera:

 1. Dom Pomocy Społecznej „Senior Residence” w Katowicach ul. Pijarska 4
  •  97 miejsc (w tym 83 dla mieszkańców Katowic), koedukacyjny
  • średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca- 7 200,00 zł

Dla osób przewlekle somatycznie chorych:

 1. Dom Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach ul. Adamskiego 22 (serwis zewnętrzny)
  • 88 miejsc, koedukacyjny
  • Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca  – 8 189,31 zł.

 

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (serwis zewnętrzny)

 

Wymagane dokumenty

 1. zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność umieszczenia w domu pomocy społrecznej (DOC, 42,5 KB)
 2. oświadczenie (DOC, 31 KB)
 3. oświadczenie o osobach zobowiązanych (DOC. 31,5 KB)

 

Zasady odpłatności

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu osoby/rodziny. Dokładne zasady ustalania odpłatności określają artykuły od 60 do 64 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Osoba umieszczona w domu pomocy społecznej ponosi odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 70% dochodu, nie więcej niż średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej.

W przypadku kiedy odpłatność mieszkańca nie pokrywa pełnego kosztu pobytu, do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny zobowiązani są: małżonek oraz krewni w linii prostej tj. dzieci i wnukowie (zstępni) przed rodzicami i dziadkami (wstępnymi).

Wysokość ponoszonych opłat ustalana jest wspólnie z pracownikiem socjalnym i uzależniona jest od dochodu osoby/rodziny. Osoba jest zobowiązana do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej/osoby w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej/na osobę w rodzinie, określonego w ustawie o pomocy społecznej, jednak kwota pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium.

Kryterium dochodowe wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł (300 % wynosi 2 328 zł)
 • dla osoby w rodzinie 600 zł na osobę (300 % wynosi 1 800 zł)

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej  (PDF, 357,87 KB).

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
3.04.2024
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka